Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

-18.534

Primær drift
Na.
Årets resultat

-69.659

Aktiver

309'

Kortfristede aktiver

54.240

Egenkapital

26.202

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

8 %

Likviditetsgrad

19 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
18.11.2020
2018
15.11.2019
2017
13.11.2018
2016
15.11.2017
2015
30.09.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-18.534-23.381-10.576-12.979-13.3920
Resultat af primær drift00000-24.825
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter018.715386179.000-63.125
Finansieringsomkostninger000000
Andre finansielle omkostninger-51.125-1.614-7.225-118.597-2.0160
Resultat før skat-69.65923.67138.085-131.57563.592-87.950
Resultat-69.65925.02842.906-125.72963.592-91.405
Forslag til udbytte000000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
18.11.2020
2018
15.11.2019
2017
13.11.2018
2016
15.11.2017
2015
30.09.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0132.21152.72358.9011.0550
Likvider54.2404.74060.7804.48255.1021.950
Kortfristede aktiver54.240136.951113.50363.38356.157178.439
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver254.488107.90050.44251.185315.4990
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver254.488107.90050.44251.185315.4990
Aktiver308.728244.851163.945114.568371.656178.439
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
18.11.2020
2018
15.11.2019
2017
13.11.2018
2016
15.11.2017
2015
30.09.2016
Forslag til udbytte000000
Egenkapital26.20295.86070.83327.928153.65690.064
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.0005.0005.0005.0005.0000
Kortfristede forpligtelser282.526148.99193.11286.640218.00088.375
Gældsforpligtelser282.526148.99193.11286.640218.00088.375
Forpligtelser282.526148.99193.11286.640218.00088.375
Passiver308.728244.851163.945114.568371.656178.439
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
18.11.2020
2018
15.11.2019
2017
13.11.2018
2016
15.11.2017
2015
30.09.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.-13,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -265,9 %26,1 %60,6 %-450,2 %41,4 %-101,5 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 8,5 %39,2 %43,2 %24,4 %41,3 %50,5 %
Likviditetsgrad 19,2 %91,9 %121,9 %73,2 %25,8 %201,9 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-17
Ledelsespåtegning: Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2020/21 for OGE Holding ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet. Direktionen anser, at betingelserne for at undlade revision, fortsat er opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Selskabets væsentligste aktivitet er formueforvaltning herunder investering i datterselskaber.