Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

3.059'

Primær drift

1.401'

Årets resultat

978'

Aktiver

6.854'

Kortfristede aktiver

6.854'

Egenkapital

2.216'

Afkastningsgrad

20 %

Soliditetsgrad

32 %

Likviditetsgrad

152 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
20.09.2021
2019
23.10.2020
2018
10.09.2019
2017
16.10.2018
2016
05.10.2017
2015
03.10.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat3.058.5192.726.3691.438.0291.213.0291.420.4511.165.417890.819
Resultat af primær drift1.401.1921.265.668230.802304.980413.086321.889169.597
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter3.0810022314.6882.9230
Finansieringsomkostninger-146.581-129.326-200.603-148.713-113.030-123.144-132.406
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat1.257.6921.136.34230.199156.490314.744201.66837.191
Resultat978.440886.0007.199118.490240.819142.59329.191
Forslag til udbytte-150.000-150.00000000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
20.09.2021
2019
23.10.2020
2018
10.09.2019
2017
16.10.2018
2016
05.10.2017
2015
03.10.2016
Kortfristede varebeholdninger4.613.0373.486.1203.250.5862.895.5242.370.2731.832.3761.521.784
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.197.484667.5451.043.511609.252740.174989.771800.475
Likvider43.2099.6934.5252.7791.539293293
Kortfristede aktiver6.853.7304.163.3584.298.6223.507.5553.111.9862.822.4402.322.552
Immaterielle aktiver og goodwill0019.89544.910102.075248.136394.197
Finansielle anlægsaktiver0000023.3690
Materielle aktiver011.53415.37919.2240157.500191.250
Langfristede aktiver011.53435.27464.134102.075429.005585.447
Aktiver6.853.7304.174.8924.333.8963.571.6893.214.0613.251.4452.907.999
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
20.09.2021
2019
23.10.2020
2018
10.09.2019
2017
16.10.2018
2016
05.10.2017
2015
03.10.2016
Forslag til udbytte150.000150.00000000
Egenkapital2.215.5411.387.101501.101493.902-624.588-865.407-1.008.000
Hensatte forpligtelser5.00011.00000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld112.019108.49574.3420000
Leverandører af varer og tjenesteydelser439.652289.816310.016404.614252.551319.313180.446
Kortfristede forpligtelser4.521.1702.668.2963.758.4533.077.7873.838.6494.001.3413.774.011
Gældsforpligtelser4.633.1892.776.7913.832.7953.077.7873.838.6494.116.8523.915.999
Forpligtelser4.633.1892.776.7913.832.7953.077.7873.838.6494.116.8523.915.999
Passiver6.853.7304.174.8924.333.8963.571.6893.214.0613.251.4452.907.999
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
20.09.2021
2019
23.10.2020
2018
10.09.2019
2017
16.10.2018
2016
05.10.2017
2015
03.10.2016
Afkastningsgrad 20,4 %30,3 %5,3 %8,5 %12,9 %9,9 %5,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 44,2 %63,9 %1,4 %24,0 %-38,6 %-16,5 %-2,9 %
Payout-ratio 15,3 %16,9 %Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 955,9 %978,7 %115,1 %205,1 %365,5 %261,4 %128,1 %
Soliditestgrad 32,3 %33,2 %11,6 %13,8 %-19,4 %-26,6 %-34,7 %
Likviditetsgrad 151,6 %156,0 %114,4 %114,0 %81,1 %70,5 %61,5 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.05.2021- 30.04.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Scandidact ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 1.684 t.kr., har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt 3.500 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør: t.kr. Varebeholdninger 4.613 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.021 Driftsiniventar og driftsmateriel 0
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-01
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021/22 for Scandidact ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af at drive handel med undervisnings-materialer og anden virksomhed som står i forbindelse hermed.