Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-6.885

Primær drift

-6.885

Årets resultat

964'

Aktiver

3.890'

Kortfristede aktiver

1.675'

Egenkapital

1.191'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

31 %

Likviditetsgrad

62 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
08.10.2021
2019
23.10.2020
2018
15.10.2019
2017
16.10.2018
2016
05.10.2017
2015
03.10.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-6.885-6.691-5.250-5.000-4.750-5.000-5.000
Resultat af primær drift-6.885-6.691-5.250-5.000-4.750-5.0000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000142.59329.191
Finansielle indtægter0000000
Finansieringsomkostninger-23.947-23.743-24.266-45.930-45.203-49.373-45.500
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat960.499867.377-10.549110.347232.950131.34921.588
Resultat964.437871.537-6.849112.147234.575133.12423.188
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
08.10.2021
2019
23.10.2020
2018
15.10.2019
2017
16.10.2018
2016
05.10.2017
2015
03.10.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.674.7431.312.3481.223.4701.214.3321.551.2371.276.0501.207.274
Likvider001616161616
Kortfristede aktiver1.674.7431.312.3481.223.4861.214.3481.551.2531.276.0661.207.290
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver2.215.5411.387.101501.101493.902000
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver2.215.5411.387.101501.101493.902000
Aktiver3.890.2842.699.4491.724.5871.708.2501.551.2531.276.0661.207.290
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
08.10.2021
2019
23.10.2020
2018
15.10.2019
2017
16.10.2018
2016
05.10.2017
2015
03.10.2016
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital1.190.793226.356-645.181-638.332-750.479-985.054-1.118.178
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser6.2025.8005.0005.0005.0005.0005.000
Kortfristede forpligtelser2.699.4912.473.0932.369.7682.346.5822.301.7322.261.1202.325.468
Gældsforpligtelser2.699.4912.473.0932.369.7682.346.5822.301.7322.261.1202.325.468
Forpligtelser2.699.4912.473.0932.369.7682.346.5822.301.7322.261.1202.325.468
Passiver3.890.2842.699.4491.724.5871.708.2501.551.2531.276.0661.207.290
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
08.10.2021
2019
23.10.2020
2018
15.10.2019
2017
16.10.2018
2016
05.10.2017
2015
03.10.2016
Afkastningsgrad -0,2 %-0,2 %-0,3 %-0,3 %-0,3 %-0,4 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 81,0 %385,0 %1,1 %-17,6 %-31,3 %-13,5 %-2,1 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -28,8 %-28,2 %-21,6 %-10,9 %-10,5 %-10,1 %Na.
Soliditestgrad 30,6 %8,4 %-37,4 %-37,4 %-48,4 %-77,2 %-92,6 %
Likviditetsgrad 62,0 %53,1 %51,6 %51,7 %67,4 %56,4 %51,9 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.05.2021- 30.04.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for BRLM Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 0 t.kr., er der givet pant i tilknyttet virksomhed, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. april 2022 udgør 2.216 t.kr. Selskabet har afgivet selvskylderkaution vedrørende tilknyttet virksomheds gæld til pengeinstitut, som pr. 30. april 2022 udgør 1.684 t.kr. Selskabet har til fordel for den tilknyttede virksomheds pengeinstitut (bankgæld pr. 30.04.2022 udgør 1.684 t.kr.) afgivet tilbagetrædelseserklæring vedrørende tilgodehavende hos tilknyttet virksomhed, som pr. 30. april 2022 udgør 1.389 t.kr..
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-07
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021/22 for BRLM Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af at eje aktier og anparter i andre selskaber.