Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-5.351

Primær drift
Na.
Årets resultat

36.262

Aktiver

57.443

Kortfristede aktiver

57.443

Egenkapital

16.686

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

29 %

Likviditetsgrad

141 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
22.01.2022
2019
09.02.2021
2018
20.01.2020
2017
31.01.2019
2016
19.01.2018
2015
18.01.2017
Nettoomsætning0
Bruttoresultat-5.351-5.201-4.825-3.950-3.500-5.588-5.063
Resultat af primær drift0-5.20111.2610000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter47.162000000
Finansieringsomkostninger0000000
Andre finansielle omkostninger-1.281-924-17.769-743-2910
Resultat før skat40.530-6.125-6.508-19.574-31.68229.647-49.552
Resultat36.262-6.125-6.508-19.574-31.68229.647-49.552
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
22.01.2022
2019
09.02.2021
2018
20.01.2020
2017
31.01.2019
2016
19.01.2018
2015
18.01.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 28.545000000
Likvider28.8984.3273.17503333340
Kortfristede aktiver57.4434.3273.17503333340
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver08.0008.00025.08739.96968.14933.005
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver08.0008.00025.08739.96968.14933.005
Aktiver57.44312.32711.17525.08740.30268.48333.005
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
22.01.2022
2019
09.02.2021
2018
20.01.2020
2017
31.01.2019
2016
19.01.2018
2015
18.01.2017
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital16.686-19.576-13.451-6.94412.63144.31314.665
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser40.75731.90324.62632.03127.67124.17018.340
Gældsforpligtelser40.75731.90324.62632.03127.67124.17018.340
Forpligtelser40.75731.90324.62632.03127.67124.17018.340
Passiver57.44312.32711.17525.08740.30268.48333.005
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
22.01.2022
2019
09.02.2021
2018
20.01.2020
2017
31.01.2019
2016
19.01.2018
2015
18.01.2017
Afkastningsgrad Na.-42,2 %100,8 %Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 217,3 %31,3 %48,4 %281,9 %-250,8 %66,9 %-337,9 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 29,0 %-158,8 %-120,4 %-27,7 %31,3 %64,7 %44,4 %
Likviditetsgrad 140,9 %13,6 %12,9 %Na.1,2 %1,4 %Na.
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.10.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-21
Ledelsespåtegning: Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2021/22 for Baconized Holding ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30. september 2022 samt af resultatet. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision fortsat for opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen: Ledelsen har ikke noteret sig nogle usædvanlige forhold.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Selskabets væsentligste aktivitet er ejerskab i andre selskaber.