Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

1.645'

Primær drift

687'

Årets resultat

498'

Aktiver

1.430'

Kortfristede aktiver

1.430'

Egenkapital

581'

Afkastningsgrad

48 %

Soliditetsgrad

41 %

Likviditetsgrad

276 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
06.12.2021
2019
22.12.2020
2018
29.01.2020
2017
18.01.2019
2016
20.01.2018
2015
20.02.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.644.9681.200.125798.352188.301756.945370.578525.735
Resultat af primær drift686.658668.191544.60022.60074.960-43.65074.629
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter00318000200
Finansieringsomkostninger0000000
Andre finansielle omkostninger-34.250-12.686-16.843-36.920-17.79623.52320.216
Resultat før skat656.462667.035538.629-7.42064.059-60.2870
Resultat498.442503.691408.483-6.83243.905-51.60734.440
Forslag til udbytte-200.000-950.00000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
06.12.2021
2019
22.12.2020
2018
29.01.2020
2017
18.01.2019
2016
20.01.2018
2015
20.02.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 929.5961.223.753852.279717.591666.588738.081801.068
Likvider499.999677.45543.5010000
Kortfristede aktiver1.429.5951.901.208895.780717.591666.588738.081801.068
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver0000051.012106.662
Langfristede aktiver0000051.012106.662
Aktiver1.429.5951.901.208895.780717.591666.588789.093907.730
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
06.12.2021
2019
22.12.2020
2018
29.01.2020
2017
18.01.2019
2016
20.01.2018
2015
20.02.2017
Forslag til udbytte200.000950.00000000
Egenkapital581.4181.032.976529.285120.802127.63483.729135.336
Hensatte forpligtelser2.94812.8704.199004.82226.794
Langfristet gæld til banker0412.8909.899077.57700
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser93.238205.58483.11281.15867.283113.862289.607
Kortfristede forpligtelser518.476442.472352.397596.789461.377700.542745.600
Gældsforpligtelser845.229855.362362.296596.789538.954700.542745.600
Forpligtelser845.229855.362362.296596.789538.954700.542745.600
Passiver1.429.5951.901.208895.780717.591666.588789.093907.730
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
06.12.2021
2019
22.12.2020
2018
29.01.2020
2017
18.01.2019
2016
20.01.2018
2015
20.02.2017
Afkastningsgrad 48,0 %35,1 %60,8 %3,1 %11,2 %-5,5 %8,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 85,7 %48,8 %77,2 %-5,7 %34,4 %-61,6 %25,4 %
Payout-ratio 40,1 %188,6 %Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 40,7 %54,3 %59,1 %16,8 %19,1 %10,6 %14,9 %
Likviditetsgrad 275,7 %429,7 %254,2 %120,2 %144,5 %105,4 %107,4 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.10.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-25
Ledelsespåtegning:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2021 - 30. september 2022 for Tømrer & Entreprenør Gribskjold ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets formål er at drive tømrer- og entreprenørvirksomhed og enhver aktivitet, som ledelsen skønner er forbundet hermed