Copied

2022, DKK
12.02.2024
Bruttoresultat

1.059'

Primær drift

254'

Årets resultat

183'

Aktiver

1.262'

Kortfristede aktiver

1.262'

Egenkapital

565'

Afkastningsgrad

20 %

Soliditetsgrad

45 %

Likviditetsgrad

313 %

Resultat
12.02.2024
Årsrapport
2022
12.02.2024
2021
25.01.2023
2020
06.12.2021
2019
22.12.2020
2018
29.01.2020
2017
18.01.2019
2016
20.01.2018
2015
20.02.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.058.7281.644.9681.200.125798.352188.301756.945370.578525.735
Resultat af primær drift254.221686.658668.191544.60022.60074.960-43.65074.629
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter20000318000200
Finansieringsomkostninger00000000
Andre finansielle omkostninger-35.114-34.250-12.686-16.843-36.920-17.79623.52320.216
Resultat før skat241.319656.462667.035538.629-7.42064.059-60.2870
Resultat183.467498.442503.691408.483-6.83243.905-51.60734.440
Forslag til udbytte-300.000-200.000-950.00000000
Aktiver
12.02.2024
Årsrapport
2022
12.02.2024
2021
25.01.2023
2020
06.12.2021
2019
22.12.2020
2018
29.01.2020
2017
18.01.2019
2016
20.01.2018
2015
20.02.2017
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.250.917929.5961.223.753852.279717.591666.588738.081801.068
Likvider10.658499.999677.45543.5010000
Kortfristede aktiver1.261.5751.429.5951.901.208895.780717.591666.588738.081801.068
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver00000051.012106.662
Langfristede aktiver00000051.012106.662
Aktiver1.261.5751.429.5951.901.208895.780717.591666.588789.093907.730
Aktiver
12.02.2024
Passiver
12.02.2024
Årsrapport
2022
12.02.2024
2021
25.01.2023
2020
06.12.2021
2019
22.12.2020
2018
29.01.2020
2017
18.01.2019
2016
20.01.2018
2015
20.02.2017
Forslag til udbytte300.000200.000950.00000000
Egenkapital564.885581.4181.032.976529.285120.802127.63483.729135.336
Hensatte forpligtelser1.4742.94812.8704.199004.82226.794
Langfristet gæld til banker00412.8909.899077.57700
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser179.59293.238205.58483.11281.15867.283113.862289.607
Kortfristede forpligtelser403.579518.476442.472352.397596.789461.377700.542745.600
Gældsforpligtelser695.216845.229855.362362.296596.789538.954700.542745.600
Forpligtelser695.216845.229855.362362.296596.789538.954700.542745.600
Passiver1.261.5751.429.5951.901.208895.780717.591666.588789.093907.730
Passiver
12.02.2024
Nøgletal
12.02.2024
Årsrapport
2022
12.02.2024
2021
25.01.2023
2020
06.12.2021
2019
22.12.2020
2018
29.01.2020
2017
18.01.2019
2016
20.01.2018
2015
20.02.2017
Afkastningsgrad 20,2 %48,0 %35,1 %60,8 %3,1 %11,2 %-5,5 %8,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 32,5 %85,7 %48,8 %77,2 %-5,7 %34,4 %-61,6 %25,4 %
Payout-ratio 163,5 %40,1 %188,6 %Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 44,8 %40,7 %54,3 %59,1 %16,8 %19,1 %10,6 %14,9 %
Likviditetsgrad 312,6 %275,7 %429,7 %254,2 %120,2 %144,5 %105,4 %107,4 %
Resultat
12.02.2024
Gæld
12.02.2024
Årsrapport
12.02.2024
Nyeste:01.10.2022- 30.09.2023(offentliggjort: 12.02.2024)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsregnskabet for Tømrer & Entreprenør Gribskjold ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.
Beretning
12.02.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-02-09
Ledelsespåtegning:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2022 - 30. september 2023 for Tømrer & Entreprenør Gribskjold ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets formål er at drive tømrer- og entreprenørvirksomhed og enhver aktivitet, som ledelsen skønner er forbundet hermed