Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

188'

Primær drift
Na.
Årets resultat

17.301

Aktiver

1.382'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

-256'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

-19 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
30.11.2020
2018
22.11.2019
2017
23.11.2018
2016
29.11.2017
2015
17.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat188.146123.44178.664127.153191.720157.833
Resultat af primær drift000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter08931913.1352714.640
Finansieringsomkostninger-2.414-6.844-494-8.209-14.378-24.483
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat17.767-52.795-95.797-57.232-8.592-58.002
Resultat17.301-119.474-74.722-44.640-6.702-45.264
Forslag til udbytte000000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
30.11.2020
2018
22.11.2019
2017
23.11.2018
2016
29.11.2017
2015
17.11.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 234.708123.962218.191208.140172.866221.753
Likvider8.6638.380060116.433145.191
Kortfristede aktiver000000
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver17.62517.62517.62517.62517.6250
Materielle aktiver0004.85830.7870
Langfristede aktiver000000
Aktiver1.381.6601.460.2841.583.9011.670.1491.842.7922.139.543
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
30.11.2020
2018
22.11.2019
2017
23.11.2018
2016
29.11.2017
2015
17.11.2016
Forslag til udbytte000000
Egenkapital-256.067-273.368-153.894-79.172-34.531-27.830
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld350.000350.0001.618.4411.609.4961.601.5711.648.855
Leverandører af varer og tjenesteydelser22.41021.95728.82131.302125.376379.463
Kortfristede forpligtelser000000
Gældsforpligtelser000002.167.373
Forpligtelser000002.167.373
Passiver1.381.6601.460.2841.583.9011.670.1491.842.7922.139.543
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
30.11.2020
2018
22.11.2019
2017
23.11.2018
2016
29.11.2017
2015
17.11.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -6,8 %43,7 %48,6 %56,4 %19,4 %162,6 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad -18,5 %-18,7 %-9,7 %-4,7 %-1,9 %-1,3 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Ingen.
Oplysning om eventualaktiver:Selskabet har et skatteaktiv på DKK 74. 851.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-12
Ledelsespåtegning:Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for Rasmus-Denmark ApS . Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Frederikssund, 12. november 2021 Direktionen: Charlotte Britt Bøeg Rasmussen