Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

-3.251

Primær drift

-3.251

Årets resultat

173'

Aktiver

1.880'

Kortfristede aktiver

1.760'

Egenkapital

1.828'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

97 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
29.10.2020
2018
11.10.2019
2017
18.10.2018
2016
23.11.2017
2015
07.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-3.251-1.250-3.000-2.176-4.311-5.459
Resultat af primær drift-3.251-1.250-3.000-2.176-4.311-5.459
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter186.67563.1813.44033.52679.25459.270
Finansieringsomkostninger-1.543-84.390-2.293-226-3.760-77.615
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat213.533150.092138.796114.26029.09158.219
Resultat173.295154.909139.201107.38313.10263.296
Forslag til udbytte00-54.000-52.900-51.700-50.600
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
29.10.2020
2018
11.10.2019
2017
18.10.2018
2016
23.11.2017
2015
07.11.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 359.244445.856489.400560.848538.175124.682
Likvider107.42929.97951.1072.45723.017142.377
Kortfristede aktiver1.759.9771.231.6391.257.9721.252.8751.239.3211.180.392
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver119.567483.493410.942270.293187.157369.249
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver119.567483.493410.942270.293187.157369.249
Aktiver1.879.5441.715.1321.668.9141.523.1681.426.4781.549.641
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
29.10.2020
2018
11.10.2019
2017
18.10.2018
2016
23.11.2017
2015
07.11.2016
Forslag til udbytte0054.00052.90051.70050.600
Egenkapital1.828.1751.654.8801.553.9711.467.6691.411.9871.449.485
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser1.8751.8751.8751.8751.8751.875
Kortfristede forpligtelser51.36960.252114.94355.49914.491100.156
Gældsforpligtelser51.36960.252114.94355.49914.491100.156
Forpligtelser51.36960.252114.94355.49914.491100.156
Passiver1.879.5441.715.1321.668.9141.523.1681.426.4781.549.641
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
29.10.2020
2018
11.10.2019
2017
18.10.2018
2016
23.11.2017
2015
07.11.2016
Afkastningsgrad -0,2 %-0,1 %-0,2 %-0,1 %-0,3 %-0,4 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 9,5 %9,4 %9,0 %7,3 %0,9 %4,4 %
Payout-ratio Na.Na.38,8 %49,3 %394,6 %79,9 %
Gældsdæknings-nøgletal -210,7 %-1,5 %-130,8 %-962,8 %-114,7 %-7,0 %
Soliditestgrad 97,3 %96,5 %93,1 %96,4 %99,0 %93,5 %
Likviditetsgrad 3.426,1 %2.044,1 %1.094,4 %2.257,5 %8.552,3 %1.178,6 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Jørgen Nyborg Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-16
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for Jørgen Nyborg Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået at drive investeringsvirksomhed, herunder investering i aktier og anparter.