Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

-56.280

Primær drift
Na.
Årets resultat

76.710

Aktiver

717'

Kortfristede aktiver

717'

Egenkapital

692'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

96 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
09.10.2020
2018
24.09.2019
2017
20.11.2018
2016
30.11.2017
2015
15.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-56.28000000
Resultat af primær drift00000-13.067
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter157.21463.603691.004549.158257.09143.925
Finansieringsomkostninger0-110.012-36.262-35.458-45.816-102.973
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat100.934-82.408643.681500.271196.716-72.115
Resultat76.710-87.666567.055421.362160.885-72.115
Forslag til udbytte00-250.0000-51.7000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
09.10.2020
2018
24.09.2019
2017
20.11.2018
2016
30.11.2017
2015
15.11.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 011.8707.91419.2538.6148.614
Likvider875183.3332.67441.85923.94530.834
Kortfristede aktiver717.331808.823818.055848.308889.738814.647
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver00543.1181.086.2361.124.5861.086.236
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver00543.1181.086.2361.124.5861.086.236
Aktiver717.331808.8231.361.1731.934.5442.014.3241.900.883
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
09.10.2020
2018
24.09.2019
2017
20.11.2018
2016
30.11.2017
2015
15.11.2016
Forslag til udbytte00250.000051.7000
Egenkapital692.196801.9861.194.9521.085.897956.135795.250
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000000
Kortfristede forpligtelser2.9376.837166.221848.6031.024.8591.105.633
Gældsforpligtelser25.1356.837166.221848.6471.058.1891.105.633
Forpligtelser25.1356.837166.221848.6471.058.1891.105.633
Passiver717.331808.8231.361.1731.934.5442.014.3241.900.883
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
09.10.2020
2018
24.09.2019
2017
20.11.2018
2016
30.11.2017
2015
15.11.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.-0,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 11,1 %-10,9 %47,5 %38,8 %16,8 %-9,1 %
Payout-ratio Na.Na.44,1 %Na.32,1 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.-12,7 %
Soliditestgrad 96,5 %99,2 %87,8 %56,1 %47,5 %41,8 %
Likviditetsgrad 24.423,9 %11.830,1 %492,1 %100,0 %86,8 %73,7 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Nørbæk Holding ApS for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2019/20 er aflagt i kr.
Beretning
25.11.2021
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for Nørbæk Holding ApS.