Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

381'

Primær drift

345'

Årets resultat

712'

Aktiver

8.760'

Kortfristede aktiver

517'

Egenkapital

2.141'

Afkastningsgrad

4 %

Soliditetsgrad

24 %

Likviditetsgrad

29 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
09.06.2022
2020
29.06.2021
2019
04.09.2020
2018
26.06.2019
2017
12.06.2018
2016
09.06.2017
2015
14.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat381.45494.95015.41357.14630.163133.99262.41062.839
Resultat af primær drift345.49862.5009.53857.14630.163133.99262.41062.839
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter868.8269.42711.84500000
Finansieringsomkostninger00000000
Andre finansielle omkostninger-340.349-59.913-15.565-5600010
Resultat før skat873.97512.0145.8181.186.85289.705144.68862.41062.829
Resultat712.07512.0145.8181.186.85289.705144.68862.41062.829
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
09.06.2022
2020
29.06.2021
2019
04.09.2020
2018
26.06.2019
2017
12.06.2018
2016
09.06.2017
2015
14.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.02025.45774.41660.88066.9913.58816.5390
Likvider502.73774.4862.956125.27266.421130.78439.60164.448
Kortfristede aktiver516.995101.4941.155.6361.386.056133.412134.37256.14064.448
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00025.00095.23835.69600
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver8.242.8145.440.0631.210.22300000
Aktiver8.759.8095.541.5572.365.8591.411.056228.650170.06856.14064.448
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
09.06.2022
2020
29.06.2021
2019
04.09.2020
2018
26.06.2019
2017
12.06.2018
2016
09.06.2017
2015
14.06.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital2.140.9631.428.8881.416.8741.411.056224.204134.499-10.189-72.599
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser1.761.238406.672115.01504.44635.56966.329137.047
Gældsforpligtelser6.618.8464.112.669948.98504.44635.56966.329137.047
Forpligtelser6.618.8464.112.669948.98504.44635.56966.329137.047
Passiver8.759.8095.541.5572.365.8591.411.056228.650170.06856.14064.448
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
09.06.2022
2020
29.06.2021
2019
04.09.2020
2018
26.06.2019
2017
12.06.2018
2016
09.06.2017
2015
14.06.2016
Afkastningsgrad 3,9 %1,1 %0,4 %4,0 %13,2 %78,8 %111,2 %97,5 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 33,3 %0,8 %0,4 %84,1 %40,0 %107,6 %-612,5 %-86,5 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 24,4 %25,8 %59,9 %100,0 %98,1 %79,1 %-18,1 %-112,6 %
Likviditetsgrad 29,4 %25,0 %1.004,8 %Na.3.000,7 %377,8 %84,6 %47,0 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:4. Pantsætninger og sikkerhedsstillelserDer er ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-17
Ledelsespåtegning:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2022 for Proff-El ApSÅrsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiverpassiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabetsaktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,som beretningen omhandlerLedelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsregnskabet for 2023 ikke skal revideres. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision opfyldt. Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Storvorde, den 17. maj 2023Kenneth BurkalDirektion
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.
Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2022 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets formål er at drive elforretning