Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-26.739

Primær drift
Na.
Årets resultat

1.930'

Aktiver

90.253'

Kortfristede aktiver

50.264'

Egenkapital

40.293'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

45 %

Likviditetsgrad

101 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.06.2022
2020
25.06.2021
2019
09.06.2020
2018
31.05.2019
2017
01.06.2018
2016
03.05.2017
2015
20.04.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-26.739-18.503-30.873-36.410-48.576-53.308-31.746124.410
Resultat af primær drift0000-48.576-98.823-31.746421.039
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter1.521.109712.016550.249544.221555.205577.826658.209742.000
Finansieringsomkostninger0000000-1.126.750
Andre finansielle omkostninger-740.106-728.190-612.198-569.020-497.748-820.031-629.188-1.126.750
Resultat før skat2.098.8537.385.6738.222.3631.171.4861.069.289746.4231.018.6921.099.490
Resultat1.930.2997.390.3328.239.6751.183.1131.059.790808.1761.003.1551.048.369
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.06.2022
2020
25.06.2021
2019
09.06.2020
2018
31.05.2019
2017
01.06.2018
2016
03.05.2017
2015
20.04.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 50.112.56246.653.18622.141.13320.452.01119.379.49918.488.25416.462.62214.934.665
Likvider151.37732.44621.9947.65520.58147.231212.221240.012
Kortfristede aktiver50.263.93946.685.63222.163.12720.459.66619.400.08018.535.48516.674.84315.174.677
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver39.988.80738.644.21831.223.86822.908.68321.675.98820.615.58019.528.12918.506.712
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver39.988.80738.644.21831.223.86822.908.68321.675.98820.615.58019.528.12918.506.712
Aktiver90.252.74685.329.85053.386.99543.368.34941.076.06839.151.06536.202.97233.681.389
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.06.2022
2020
25.06.2021
2019
09.06.2020
2018
31.05.2019
2017
01.06.2018
2016
03.05.2017
2015
20.04.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital40.293.46638.363.16730.972.83522.733.16021.550.04720.490.25719.682.08118.678.926
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser49.959.28046.966.68322.414.16020.635.18919.526.02118.660.80816.520.89115.002.463
Gældsforpligtelser49.959.28046.966.68322.414.16020.635.18919.526.02118.660.80816.520.89115.002.463
Forpligtelser49.959.28046.966.68322.414.16020.635.18919.526.02118.660.80816.520.89115.002.463
Passiver90.252.74685.329.85053.386.99543.368.34941.076.06839.151.06536.202.97233.681.389
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.06.2022
2020
25.06.2021
2019
09.06.2020
2018
31.05.2019
2017
01.06.2018
2016
03.05.2017
2015
20.04.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.-0,1 %-0,3 %-0,1 %1,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 4,8 %19,3 %26,6 %5,2 %4,9 %3,9 %5,1 %5,6 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.37,4 %
Soliditestgrad 44,6 %45,0 %58,0 %52,4 %52,5 %52,3 %54,4 %55,5 %
Likviditetsgrad 100,6 %99,4 %98,9 %99,1 %99,4 %99,3 %100,9 %101,1 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserSelskabet har ingen kendte pantsætninger og sikkerhedsstillelser.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-24
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed vedrørende indregning og målingDatterselskabet RZG ApS indregner Rantzausgade 56 ApS til indre værdi. I Rantzausgade 56 ApS omtales følsomheden af afkastkravet på selskabets investeringsejendomme. Denne usikkerhed ved indregning og måling af investeringsejendomme, afspejles indirekte i TG 2010 ApS, da selskabet indregner kapitalandele i tilknyttede virksomheder til indre værdi.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022 for TG 2010 ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets formål er at eje kapitalandele i selskabet RZG ApS samt hermed beslægtet virksomhed.