Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

3.640'

Primær drift

1.410'

Årets resultat

957'

Aktiver

8.905'

Kortfristede aktiver

8.796'

Egenkapital

4.920'

Afkastningsgrad

16 %

Soliditetsgrad

55 %

Likviditetsgrad

231 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.05.2022
2020
01.04.2021
2019
27.05.2020
2018
15.03.2019
2017
19.03.2018
2016
25.10.2017
2015
12.08.2016
Nettoomsætning7.491.242
Bruttoresultat3.639.5584.940.4803.970.4353.446.4122.525.25600
Resultat af primær drift1.409.9571.849.7481.285.5771.085.991951.989417.524963.983
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter2.3381.324772855446701.776
Finansieringsomkostninger00-134.491-141.033-92.808-90.730-65.633
Andre finansielle omkostninger-147.490-175.49500000
Resultat før skat1.264.8051.675.5771.151.163945.243859.725327.464900.126
Resultat957.3851.295.329882.411726.145658.667261.068809.768
Forslag til udbytte-250.000-250.00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.05.2022
2020
01.04.2021
2019
27.05.2020
2018
15.03.2019
2017
19.03.2018
2016
25.10.2017
2015
12.08.2016
Kortfristede varebeholdninger6.773.1204.650.9313.622.4183.909.0243.254.9021.693.8111.355.336
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.023.2122.564.4281.296.5201.642.6551.134.9711.192.0121.236.649
Likvider0389.3811.562.4051.118105.53400
Kortfristede aktiver8.796.3327.604.7406.481.3435.552.7974.495.4072.885.8232.591.985
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver107.695106.69533.69430.69430.69530.69430.694
Materielle aktiver1.0002.002024.13837.15342.0771.777
Langfristede aktiver108.695108.69733.69454.83267.84872.77132.471
Aktiver8.905.0277.713.4376.515.0375.607.6294.563.2552.958.5942.624.456
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.05.2022
2020
01.04.2021
2019
27.05.2020
2018
15.03.2019
2017
19.03.2018
2016
25.10.2017
2015
12.08.2016
Forslag til udbytte250.000250.00000000
Egenkapital4.920.2314.212.8472.917.5822.035.1711.309.026398.106302.038
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker169.898000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser1.891.4051.532.2611.353.0531.770.2582.208.9121.601.6531.672.456
Kortfristede forpligtelser3.814.8983.146.2333.597.4553.572.4583.254.2292.560.4882.322.418
Gældsforpligtelser3.984.7963.500.5903.597.4553.572.4583.254.2292.560.4882.322.418
Forpligtelser3.984.7963.500.5903.597.4553.572.4583.254.2292.560.4882.322.418
Passiver8.905.0277.713.4376.515.0375.607.6294.563.2552.958.5942.624.456
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.05.2022
2020
01.04.2021
2019
27.05.2020
2018
15.03.2019
2017
19.03.2018
2016
25.10.2017
2015
12.08.2016
Afkastningsgrad 15,8 %24,0 %19,7 %19,4 %20,9 %14,1 %36,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.10,8 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.5,5
Egenkapitals-forretning 19,5 %30,7 %30,2 %35,7 %50,3 %65,6 %268,1 %
Payout-ratio 26,1 %19,3 %Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.955,9 %770,0 %1.025,8 %460,2 %1.468,7 %
Soliditestgrad 55,3 %54,6 %44,8 %36,3 %28,7 %13,5 %11,5 %
Likviditetsgrad 230,6 %241,7 %180,2 %155,4 %138,1 %112,7 %111,6 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsregnskabet for Muusmann Forlag ApS for 2022 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:2 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for mellemværende med kreditinstitut er der tinglyst ejerpantebreve i ejendommen med nom. DKK xxx.xxx. Ejendommens værdi er i årsrapporten indregnet med DKK x.xxx.xxx. Der er endvidere afgivet løsøreejerpantebrev med nom. DKK xx.xxx i tekniske anlæg og maskiner, der i årsrapporten er indregnet med DKK xx.xxx.Endelig er der afgivet løsøreejerpantebrev med nom. DKK xxx.xxx i andre anlæg, driftsmateriel og inventar, der i årsrapporten er indregnet med DKK xxx.xxx. Ingen.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-24
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har i dag aflagt og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2022 .Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Den valgte regnskabspraksis anses for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København K, den 26. maj 2023Direktionen:Hanne Muusmann
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:HovedaktivitetSelskabets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været at udgive bøger såvel trykte som e-bøger m. v.