Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

95.056

Primær drift

59.317

Årets resultat

42.531

Aktiver

458'

Kortfristede aktiver

50.954

Egenkapital

381'

Afkastningsgrad

13 %

Soliditetsgrad

83 %

Likviditetsgrad

66 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
01.10.2021
2019
29.10.2020
2018
27.09.2019
2017
04.10.2018
2016
12.09.2017
2015
12.09.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat95.056109.136107.151111.032109.125108.168107.484
Resultat af primær drift59.31773.39771.41275.29373.38672.42971.745
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter1.1074.0503.4916.2228.8728.2943.150
Finansieringsomkostninger-3.087-7.843-13.522-20.937-26.700-32.410-24.375
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat57.33769.60461.38160.57855.55848.31350.520
Resultat42.53148.01447.80147.17443.23237.70339.417
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
01.10.2021
2019
29.10.2020
2018
27.09.2019
2017
04.10.2018
2016
12.09.2017
2015
12.09.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 6.442120.872198.102286.085394.757339.444427.150
Likvider44.51214.44948.89850.56345.05642.36636.309
Kortfristede aktiver50.954135.321247.000336.648439.813381.810463.459
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver407.108442.847478.586514.325550.064585.803621.542
Langfristede aktiver407.108442.847478.586514.325550.064585.803621.542
Aktiver458.062578.168725.586850.973989.877967.6131.085.001
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
01.10.2021
2019
29.10.2020
2018
27.09.2019
2017
04.10.2018
2016
12.09.2017
2015
12.09.2016
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital381.008338.477290.463242.662195.488152.256114.553
Hensatte forpligtelser00001122.1964.280
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser12.00012.00012.00012.00012.00012.00012.000
Kortfristede forpligtelser77.054235.598435.123539.323632.740561.800627.629
Gældsforpligtelser77.054239.691435.123608.311794.277813.161966.168
Forpligtelser77.054239.691435.123608.311794.277813.161966.168
Passiver458.062578.168725.586850.973989.877967.6131.085.001
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
01.10.2021
2019
29.10.2020
2018
27.09.2019
2017
04.10.2018
2016
12.09.2017
2015
12.09.2016
Afkastningsgrad 12,9 %12,7 %9,8 %8,8 %7,4 %7,5 %6,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 11,2 %14,2 %16,5 %19,4 %22,1 %24,8 %34,4 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 1.921,5 %935,8 %528,1 %359,6 %274,9 %223,5 %294,3 %
Soliditestgrad 83,2 %58,5 %40,0 %28,5 %19,7 %15,7 %10,6 %
Likviditetsgrad 66,1 %57,4 %56,8 %62,4 %69,5 %68,0 %73,8 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for RF 2010 ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:2. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Selskabet har deponeret ejerpantebreve på i alt 850 t.kr. til sikkerhed for gæld. Ejerpantebrevene giver pant i ovenstående grunde og bygninger samt materielle anlægsaktiver der har en regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni 2022 på 407 t.kr.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-08-10
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021/22 for RF 2010 ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af at drive ejendomsvirksomhed, herunder køb og salg af fast ejendom, udlejning heraf samt anden beslægtet virksomhed.