Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-39.500

Primær drift

-39.500

Årets resultat

-40.900

Aktiver

960'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

829'

Afkastningsgrad

-4 %

Soliditetsgrad

86 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
29.03.2022
2020
03.02.2021
2019
14.04.2020
2018
11.04.2019
2017
17.05.2018
2016
23.05.2017
2015
12.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-39.500-26.250-27.250-25.625-34.37525.000-13.825-1.251
Resultat af primær drift-39.500-26.250-27.250-25.625-34.37525.000-13.825-1.251
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter0002048.164119.567228.858
Finansieringsomkostninger-1.400-2.771-2.987-3.675-1.206-1.501-695.145-795.746
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat-40.900-29.021-30.237-29.298-35.58171.663-375.42451.173
Resultat-40.900-29.021-30.237-29.298-35.58171.663-375.42451.173
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
29.03.2022
2020
03.02.2021
2019
14.04.2020
2018
11.04.2019
2017
17.05.2018
2016
23.05.2017
2015
12.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 960.001960.001960.001960.001960.001960.001144.174104.169
Likvider39625.96054.11055.10856.3142.8132.292
Kortfristede aktiver0000000106.461
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver000000822.665764.119
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver0000000764.119
Aktiver960.040960.007985.9611.014.1111.015.1091.016.315969.652870.580
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
29.03.2022
2020
03.02.2021
2019
14.04.2020
2018
11.04.2019
2017
17.05.2018
2016
23.05.2017
2015
12.05.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital829.405870.305899.326929.563958.861994.442922.779-19.781.094
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser27.0000000000
Kortfristede forpligtelser130.63589.70286.63584.54856.24821.87346.87326.872
Gældsforpligtelser130.63589.70286.63584.54856.24821.87346.87320.651.674
Forpligtelser130.63589.70286.63584.54856.24821.87346.87320.651.674
Passiver960.040960.007985.9611.014.1111.015.1091.016.315969.652870.580
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
29.03.2022
2020
03.02.2021
2019
14.04.2020
2018
11.04.2019
2017
17.05.2018
2016
23.05.2017
2015
12.05.2016
Afkastningsgrad -4,1 %-2,7 %-2,8 %-2,5 %-3,4 %2,5 %-1,4 %-0,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -4,9 %-3,3 %-3,4 %-3,2 %-3,7 %7,2 %-40,7 %-0,3 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -2.821,4 %-947,3 %-912,3 %-697,3 %-2.850,3 %1.665,6 %-2,0 %-0,2 %
Soliditestgrad 86,4 %90,7 %91,2 %91,7 %94,5 %97,8 %95,2 %-2.272,2 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.396,2 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-24
Ledelsespåtegning:LedelsespåtegningDirektionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 1. januar – 31. december 2022 for ASCPH ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 og af resultatet af selskabets aktiviteter for 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteterSelskabets væsentligste aktiviteter er at drive restaurationsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.