Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

613'

Primær drift

613'

Årets resultat

477'

Aktiver

970'

Kortfristede aktiver

970'

Egenkapital

696'

Afkastningsgrad

63 %

Soliditetsgrad

72 %

Likviditetsgrad

354 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
11.10.2021
2019
13.11.2020
2018
20.09.2019
2017
05.10.2018
2016
16.10.2017
2015
28.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat612.630537.232633.047583.028780.686-405-300
Resultat af primær drift612.630537.232633.047568.028624.12100
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter5.3653.7507.63802800
Finansieringsomkostninger-4.121-3.477-2.8230-30800
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat613.874537.505637.862568.028623.84100
Resultat476.594419.255499.461441.154488.123-405-300
Forslag til udbytte-600.000-400.000-500.000-400.000-400.00000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
11.10.2021
2019
13.11.2020
2018
20.09.2019
2017
05.10.2018
2016
16.10.2017
2015
28.11.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 257.210366.478659.515142.530254.88800
Likvider712.340466.577251.265667.253479.11571.35671.761
Kortfristede aktiver969.550000000
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver0000000
Aktiver969.550833.055910.780809.783734.00371.35671.761
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
11.10.2021
2019
13.11.2020
2018
20.09.2019
2017
05.10.2018
2016
16.10.2017
2015
28.11.2016
Forslag til udbytte600.000400.000500.000400.000400.00000
Egenkapital695.944619.350700.095600.634559.47971.35671.761
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser8.00018.2508.0000000
Kortfristede forpligtelser273.606116.455210.685209.149174.52400
Gældsforpligtelser273.606213.705210.685209.149174.52400
Forpligtelser273.606213.705210.685209.149174.52400
Passiver969.550833.055910.780809.783734.00371.35671.761
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
11.10.2021
2019
13.11.2020
2018
20.09.2019
2017
05.10.2018
2016
16.10.2017
2015
28.11.2016
Afkastningsgrad 63,2 %64,5 %69,5 %70,1 %85,0 %Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 68,5 %67,7 %71,3 %73,4 %87,2 %-0,6 %-0,4 %
Payout-ratio 125,9 %95,4 %100,1 %90,7 %81,9 %Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 14.866,1 %15.451,0 %22.424,6 %Na.202.636,7 %Na.Na.
Soliditestgrad 71,8 %74,3 %76,9 %74,2 %76,2 %100,0 %100,0 %
Likviditetsgrad 354,4 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Radioselskabet Danmark ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser: 2. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-21
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Radioselskabet Danmark ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Svendborg, den 21. september 2022 Direktion Hans Henrik Andersen Direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Radioselskabet Danmark ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i drift af radiovirksomhed. Aktiviteterne omfatter ved regnskabsårets udløb primært udlejning af teknisk udstyr, konsulentarbejde samt varetagelse af kommercielle radiointeresser i øvrigt. Selskabet samarbejder med Jysk Fynske Medier omkring driften af radiostationen Classic FM Als og Classic FM Fyn.