Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-5.823

Primær drift

-5.823

Årets resultat

-3.534

Aktiver

418'

Kortfristede aktiver

418'

Egenkapital

415'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
31.01.2022
2020
27.01.2021
2019
04.02.2020
2018
31.01.2019
2017
26.01.2018
2016
14.02.2017
2015
16.02.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-5.823-6.588-8.238372.189447.502395.115352.778368.204
Resultat af primær drift-5.8230-8.238292.189287.502235.115192.778178.204
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter00000000
Finansieringsomkostninger00000000
Andre finansielle omkostninger-1.491-3.924-62-9.139-12-1.094-471-2.023
Resultat før skat-3.534-1.406-1.160289.350287.490234.021192.3070
Resultat-3.534-1.699-1.160219.295224.240182.272149.365134.304
Forslag til udbytte-117.800-114.400-113.000-110.600-108.000-105.800-103.400-99.800
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
31.01.2022
2020
27.01.2021
2019
04.02.2020
2018
31.01.2019
2017
26.01.2018
2016
14.02.2017
2015
16.02.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 211.733387.953364.140435.300161.403185.893203.511205.815
Likvider206.427149.270286.820484.410653.785479.168370.176281.148
Kortfristede aktiver418.160537.223650.960919.710815.188665.061573.687486.963
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00009.0009.0009.0009.000
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver00009.0009.0009.0009.000
Aktiver418.160537.223650.960919.710824.188674.061582.687495.963
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
31.01.2022
2020
27.01.2021
2019
04.02.2020
2018
31.01.2019
2017
26.01.2018
2016
14.02.2017
2015
16.02.2016
Forslag til udbytte117.800114.400113.000110.600108.000105.800103.40099.800
Egenkapital415.453533.387648.086759.846648.551530.111451.239401.674
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000000023.100
Kortfristede forpligtelser2.7073.8362.874159.864175.637143.950131.44894.289
Gældsforpligtelser2.7073.8362.874159.864175.637143.950131.44894.289
Forpligtelser2.7073.8362.874159.864175.637143.950131.44894.289
Passiver418.160537.223650.960919.710824.188674.061582.687495.963
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
31.01.2022
2020
27.01.2021
2019
04.02.2020
2018
31.01.2019
2017
26.01.2018
2016
14.02.2017
2015
16.02.2016
Afkastningsgrad -1,4 %Na.-1,3 %31,8 %34,9 %34,9 %33,1 %35,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -0,9 %-0,3 %-0,2 %28,9 %34,6 %34,4 %33,1 %33,4 %
Payout-ratio -3.333,3 %-6.733,4 %-9.741,4 %50,4 %48,2 %58,0 %69,2 %74,3 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 99,4 %99,3 %99,6 %82,6 %78,7 %78,6 %77,4 %81,0 %
Likviditetsgrad 15.447,4 %14.004,8 %22.650,0 %575,3 %464,1 %462,0 %436,4 %516,5 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GENERELTÅrsregnskabet for J. K. Ehrenreich ApS for 2022 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:1 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2022 for J. K. Ehrenreich ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabet er uden reelle aktiviteter. Der modtages alene midler i forbindelse med afvikling af et gældsbrev.