Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-5.065

Primær drift
Na.
Årets resultat

64.085

Aktiver

2.301'

Kortfristede aktiver

2.106'

Egenkapital

2.203'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

96 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
07.01.2022
2019
08.01.2021
2018
04.03.2019
2017
17.03.2018
2016
16.05.2017
2015
12.05.2016
Nettoomsætning0
Bruttoresultat-5.065-8.1300-3.375-2.675-23.300-3.300
Resultat af primær drift0000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter58.70068.75075.89117.51313.2116.3449.409
Finansieringsomkostninger-7.996-5.342-9.4260-7.172-4.2080
Andre finansielle omkostninger000000-12.028
Resultat før skat53.945165.45483.6141.054.998178.36468.836-5.919
Resultat64.085153.29370.0001.054.998178.36468.836-5.919
Forslag til udbytte-113.800-114.400-110.000-105.800-105.800-103.400-99.800
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
07.01.2022
2019
08.01.2021
2018
04.03.2019
2017
17.03.2018
2016
16.05.2017
2015
12.05.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.484.6461.522.8061.815.2032.568.226260.237117.90297.100
Likvider620.982584.391475.9913923923921.200
Kortfristede aktiver2.105.6282.107.1972.291.1942.568.618260.629118.29498.300
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver195.039186.73376.55751.9931.416.5001.416.5001.416.500
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver195.039186.73376.55751.9931.416.5001.416.5001.416.500
Aktiver2.300.6672.293.9302.367.7512.620.6111.677.1291.534.7941.514.800
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
07.01.2022
2019
08.01.2021
2018
04.03.2019
2017
17.03.2018
2016
16.05.2017
2015
12.05.2016
Forslag til udbytte113.800114.400110.000105.800105.800103.40099.800
Egenkapital2.202.7732.253.0882.209.7952.443.4071.494.2091.419.2451.450.209
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser97.89440.842157.956177.204182.920115.54964.591
Gældsforpligtelser97.89440.842157.956177.204182.920115.54964.591
Forpligtelser97.89440.842157.956177.204182.920115.54964.591
Passiver2.300.6672.293.9302.367.7512.620.6111.677.1291.534.7941.514.800
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
07.01.2022
2019
08.01.2021
2018
04.03.2019
2017
17.03.2018
2016
16.05.2017
2015
12.05.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 2,9 %6,8 %3,2 %43,2 %11,9 %4,9 %-0,4 %
Payout-ratio 177,6 %74,6 %157,1 %10,0 %59,3 %150,2 %-1.686,1 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 95,7 %98,2 %93,3 %93,2 %89,1 %92,5 %95,7 %
Likviditetsgrad 2.150,9 %5.159,4 %1.450,5 %1.449,5 %142,5 %102,4 %152,2 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.10.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Ny-Revision Holding ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Med enkelte tilvalg fra klasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2020/21 er aflagt i kr.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Der påhviler ikke selskabet forpligtelser udover de i regnskabet anførte.
Beretning
25.01.2023
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning og måling Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.
Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Usædvanlige forhold Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2022 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2021/22 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022 for Ny-Revision Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at være holdingselskab og anden hermed beslægtet virksomhed.