Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-9.529

Primær drift
Na.
Årets resultat

-7.511

Aktiver

115'

Kortfristede aktiver

115'

Egenkapital

72.489

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

63 %

Likviditetsgrad

271 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
28.09.2021
2019
14.12.2020
2018
11.11.2019
2017
20.11.2018
2016
20.11.2017
2015
02.02.2017
Nettoomsætning689.268
Bruttoresultat-9.5290249.63613.908-21.44582.508121.844
Resultat af primær drift00209.8354.308-30.24582.5080
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter5868128001212
Finansieringsomkostninger00-2.567-2.941-1.735-9350
Andre finansielle omkostninger-678-25100003.798
Resultat før skat-9.621125.142207.9201.367-31.98081.585118.058
Resultat-7.51192.782173.7541.367-31.98063.52392.098
Forslag til udbytte0-92.782-175.1210-296.40100
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
28.09.2021
2019
14.12.2020
2018
11.11.2019
2017
20.11.2018
2016
20.11.2017
2015
02.02.2017
Kortfristede varebeholdninger005.71017.00532.34231.37940.212
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 36.28931.221115.71915.12515.65011.650201.583
Likvider78.58986.42159.272196.912174.982237.014251.151
Kortfristede aktiver114.878117.642180.701229.042222.974280.043492.946
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0100.0000199.289196.343193.4420
Materielle aktiver00142.82429.60039.20000
Langfristede aktiver0100.000142.824228.889235.543193.4420
Aktiver114.878217.642323.525457.931458.517473.485492.946
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
28.09.2021
2019
14.12.2020
2018
11.11.2019
2017
20.11.2018
2016
20.11.2017
2015
02.02.2017
Forslag til udbytte092.782175.1210296.40100
Egenkapital72.489172.782255.12181.367376.401408.381344.858
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser001.58414.39120.9482.23813.324
Kortfristede forpligtelser42.38912.50068.404376.56482.11665.104148.088
Gældsforpligtelser42.38944.86068.404376.56482.11665.104148.088
Forpligtelser42.38944.86068.404376.56482.11665.104148.088
Passiver114.878217.642323.525457.931458.517473.485492.946
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
28.09.2021
2019
14.12.2020
2018
11.11.2019
2017
20.11.2018
2016
20.11.2017
2015
02.02.2017
Afkastningsgrad Na.Na.64,9 %0,9 %-6,6 %17,4 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.17,7 %
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.13,4 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.17,1
Egenkapitals-forretning -10,4 %53,7 %68,1 %1,7 %-8,5 %15,6 %26,7 %
Payout-ratio Na.100,0 %100,8 %Na.-926,8 %Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.8.174,3 %146,5 %-1.743,2 %8.824,4 %Na.
Soliditestgrad 63,1 %79,4 %78,9 %17,8 %82,1 %86,3 %70,0 %
Likviditetsgrad 271,0 %941,1 %264,2 %60,8 %271,5 %430,1 %332,9 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.05.2021- 30.04.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-22
Ledelsespåtegning:LEDELSESPÅTEGNINGEfterstående årsrapport for regnskabsåret 1. maj 2021 - 30. april 2022 for GT Hair ApS, der udviser et re-sultat på kr. -7. 511 og en egenkapital på kr. 72. 489, er dd. behandlet og vedtaget af direktionen.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:HovedaktivitetSelskabets hovedaktivitet er dame- og herrefrisør samt dermed beslægtet virksomhed. Selskabet har ikkehaft aktivitet i regnskabsåret. Udviklingen i regnskabsåret 2021/2022Årets resultat udgør kr. -7. 511, hvilket er tilfredsstillende. Selskabets balance udviser en samlet aktivmassepå kr. 114. 878, og en egenkapital på kr. 72. 489. Særlige forhold vedrørende regnskabsåret 2021/2022Ledelsen har ikke noteret sig nogle særlige eller usædvanlige forhold. Hændelser efter regnskabsårets udløbDer er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedøm-melsen af årsrapporten. ResultatfordelingForslag til fordeling af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.