Copied

2021, DKK
19.03.2023
Bruttoresultat

662'

Primær drift

5.441

Årets resultat

599

Aktiver

826'

Kortfristede aktiver

546'

Egenkapital

742'

Afkastningsgrad

1 %

Soliditetsgrad

90 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
19.03.2023
Årsrapport
2021
19.03.2023
2020
16.03.2022
2019
15.03.2021
2018
06.03.2020
2017
12.03.2019
2016
04.01.2018
2015
26.02.2017
Nettoomsætning824.4601.043.7881.008.0391.033.4001.056.6401.062.640935.400
Bruttoresultat662.192874.599805.427785.808902.646837.051731.082
Resultat af primær drift5.44134.00721.59395.49199.990118.77643.979
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0000000
Finansieringsomkostninger-4.782-2.874-81-5100-73
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat65931.13321.51295.44099.990118.77643.906
Resultat59925.28015.59473.74877.39790.87538.624
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
19.03.2023
Årsrapport
2021
19.03.2023
2020
16.03.2022
2019
15.03.2021
2018
06.03.2020
2017
12.03.2019
2016
04.01.2018
2015
26.02.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 64.4191.89100055.179105.041
Likvider479.459547.108662.240768.901703.271488.339292.210
Kortfristede aktiver546.263571.384684.625791.286725.656563.518417.251
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver279.756310.840268.76078.000100.990123.980146.970
Langfristede aktiver279.756310.840268.76078.000100.990123.980146.970
Aktiver826.019882.224953.385869.286826.646687.498564.221
Aktiver
19.03.2023
Passiver
19.03.2023
Årsrapport
2021
19.03.2023
2020
16.03.2022
2019
15.03.2021
2018
06.03.2020
2017
12.03.2019
2016
04.01.2018
2015
26.02.2017
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital742.495741.896716.616701.022627.274549.877459.002
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser83.524140.328236.769150.572177.77999.43885.565
Gældsforpligtelser83.524140.328236.769168.264199.372137.621105.219
Forpligtelser83.524140.328236.769168.264199.372137.621105.219
Passiver826.019882.224953.385869.286826.646687.498564.221
Passiver
19.03.2023
Nøgletal
19.03.2023
Årsrapport
2021
19.03.2023
2020
16.03.2022
2019
15.03.2021
2018
06.03.2020
2017
12.03.2019
2016
04.01.2018
2015
26.02.2017
Afkastningsgrad 0,7 %3,9 %2,3 %11,0 %12,1 %17,3 %7,8 %
Dækningsgrad 80,3 %83,8 %79,9 %76,0 %85,4 %78,8 %78,2 %
Resultatgrad 0,1 %2,4 %1,5 %7,1 %7,3 %8,6 %4,1 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 0,1 %3,4 %2,2 %10,5 %12,3 %16,5 %8,4 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 113,8 %1.183,3 %26.658,0 %187.237,3 %Na.Na.60.245,2 %
Soliditestgrad 89,9 %84,1 %75,2 %80,6 %75,9 %80,0 %81,4 %
Likviditetsgrad 654,0 %407,2 %289,2 %525,5 %408,2 %566,7 %487,6 %
Resultat
19.03.2023
Gæld
19.03.2023
Årsrapport
19.03.2023
Nyeste:01.10.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 19.03.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
19.03.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-03-19
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. oktober 2021 - 30. september 2022 for DMC REVISION ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.