Copied

2022, DKK
19.03.2023
Bruttoresultat

1.587'

Primær drift

-57.907

Årets resultat

-54.039

Aktiver

413'

Kortfristede aktiver

377'

Egenkapital

123'

Afkastningsgrad

-14 %

Soliditetsgrad

30 %

Likviditetsgrad

130 %

Resultat
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
05.03.2022
2020
09.03.2021
2019
10.03.2020
2018
20.03.2019
2017
26.03.2018
2016
03.04.2017
2015
16.03.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.586.9671.501.743489.9172.137.0742.100.1052.507.7831.627.8251.278.953
Resultat af primær drift-57.90737.940-877.574199.732-214.653-108.085-313.102-951.769
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter0035770315409069.438
Finansieringsomkostninger00000000
Andre finansielle omkostninger-13.526-5.739-559-369-2.284-1.489-29-524
Resultat før skat-65.27732.201-877.776200.066-223.033-117.263-332.277-888.108
Resultat-54.03923.577-685.327154.441-177.004-93.102-252.758-695.300
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
05.03.2022
2020
09.03.2021
2019
10.03.2020
2018
20.03.2019
2017
26.03.2018
2016
03.04.2017
2015
16.03.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 285.394517.228625.135747.305616.411858.422718.271386.706
Likvider91.418111.776179.411270.12693.662208.822139.86449.519
Kortfristede aktiver376.812629.004804.5461.017.431710.0731.067.244858.135436.225
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver36.65802.78414.69931.94817.96221.15444.298
Langfristede aktiver36.65802.78414.69931.94817.96221.15444.298
Aktiver413.470629.004807.3301.032.130742.0211.085.206879.289480.523
Aktiver
19.03.2023
Passiver
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
05.03.2022
2020
09.03.2021
2019
10.03.2020
2018
20.03.2019
2017
26.03.2018
2016
03.04.2017
2015
16.03.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital123.065177.104153.527288.854134.413111.417204.519-172.052
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser24.29129.00632.83856.83256.082198.56023.89448.996
Kortfristede forpligtelser290.405451.900653.803743.276607.608973.789674.770652.575
Gældsforpligtelser290.405451.900653.803743.276607.608973.789674.770652.575
Forpligtelser290.405451.900653.803743.276607.608973.789674.770652.575
Passiver413.470629.004807.3301.032.130742.0211.085.206879.289480.523
Passiver
19.03.2023
Nøgletal
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
05.03.2022
2020
09.03.2021
2019
10.03.2020
2018
20.03.2019
2017
26.03.2018
2016
03.04.2017
2015
16.03.2016
Afkastningsgrad -14,0 %6,0 %-108,7 %19,4 %-28,9 %-10,0 %-35,6 %-198,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -43,9 %13,3 %-446,4 %53,5 %-131,7 %-83,6 %-123,6 %404,1 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 29,8 %28,2 %19,0 %28,0 %18,1 %10,3 %23,3 %-35,8 %
Likviditetsgrad 129,8 %139,2 %123,1 %136,9 %116,9 %109,6 %127,2 %66,8 %
Resultat
19.03.2023
Gæld
19.03.2023
Årsrapport
19.03.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 19.03.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
19.03.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-03-05
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for HarritSorensen ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.