Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

36.422

Primær drift

-16.679

Årets resultat

-13.622

Aktiver

176'

Kortfristede aktiver

80.249

Egenkapital

71.445

Afkastningsgrad

-9 %

Soliditetsgrad

41 %

Likviditetsgrad

77 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
01.02.2022
2020
17.05.2021
2019
15.04.2020
2018
01.04.2019
2017
22.02.2018
2016
29.03.2017
2015
06.05.2016
Nettoomsætning210.988237.797274.253188.628311.173
Bruttoresultat36.42262.2166.56600000
Resultat af primær drift-16.67940.127545-132-33.40252.663-38.282-65.633
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter00000000
Finansieringsomkostninger00000000
Andre finansielle omkostninger-571-893-351-3710000
Resultat før skat-17.25039.234194-503-33.40252.663-38.282-65.633
Resultat-13.62230.602152-392-26.09441.077-31.465-50.988
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
01.02.2022
2020
17.05.2021
2019
15.04.2020
2018
01.04.2019
2017
22.02.2018
2016
29.03.2017
2015
06.05.2016
Kortfristede varebeholdninger5.0005.0005.0005.0005.0005.0005.45816.458
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 23.22029.71723.42635.26123.35716.04927.63533.063
Likvider52.02983.67556.04161.40554.12156.06838.23853.947
Kortfristede aktiver80.249118.39284.467101.66682.47877.11771.331103.468
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver95.94422.0000016.66746.73826.80942.063
Langfristede aktiver95.94422.0000016.66746.73826.80942.063
Aktiver176.193140.39284.467101.66699.145123.85598.140145.531
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
01.02.2022
2020
17.05.2021
2019
15.04.2020
2018
01.04.2019
2017
22.02.2018
2016
29.03.2017
2015
06.05.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital71.44585.06754.46554.31354.70580.79939.72271.187
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser104.74855.32530.00247.35344.44043.05658.41874.344
Gældsforpligtelser104.74855.32530.00247.35344.44043.05658.41874.344
Forpligtelser104.74855.32530.00247.35344.44043.05658.41874.344
Passiver176.193140.39284.467101.66699.145123.85598.140145.531
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
01.02.2022
2020
17.05.2021
2019
15.04.2020
2018
01.04.2019
2017
22.02.2018
2016
29.03.2017
2015
06.05.2016
Afkastningsgrad -9,5 %28,6 %0,6 %-0,1 %-33,7 %42,5 %-39,0 %-45,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.-0,2 %-11,0 %15,0 %-16,7 %-16,4 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.42,2 47,6 54,9 34,6 18,9
Egenkapitals-forretning -19,1 %36,0 %0,3 %-0,7 %-47,7 %50,8 %-79,2 %-71,6 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 40,5 %60,6 %64,5 %53,4 %55,2 %65,2 %40,5 %48,9 %
Likviditetsgrad 76,6 %214,0 %281,5 %214,7 %185,6 %179,1 %122,1 %139,2 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-25
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for SYDSJÆLLANDS PAINTBALL ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.