Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

-1.813

Primær drift

-1.813

Årets resultat

1.290'

Aktiver

5.633'

Kortfristede aktiver

3.136'

Egenkapital

5.582'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
30.11.2020
2018
29.11.2019
2017
07.11.2018
2016
08.11.2017
2015
04.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-1.813-1.613-7.750-1.375-1.330-6.320
Resultat af primær drift-1.813-1.613-7.750-1.375-1.330-6.320
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter1.74200000
Finansieringsomkostninger-4.251-3.2050000
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat1.297.413971.137327.337784.720728.102930.609
Resultat1.290.362972.197329.042785.022728.395931.999
Forslag til udbytte-1.300.000-110.600-108.000-105.800-103.400-101.200
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
30.11.2020
2018
29.11.2019
2017
07.11.2018
2016
08.11.2017
2015
04.11.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.082.4021.501.9211.500.8614.2863.9843.691
Likvider53.920811.931589.7991.439.669803.74466.274
Kortfristede aktiver3.136.3222.313.8522.090.6601.443.955807.72869.965
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver2.496.9772.089.5861.448.5821.874.2451.826.6501.937.218
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver2.496.9772.089.5861.448.5821.874.2451.826.6501.937.218
Aktiver5.633.2994.403.4383.539.2423.318.2002.634.3782.007.183
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
30.11.2020
2018
29.11.2019
2017
07.11.2018
2016
08.11.2017
2015
04.11.2016
Forslag til udbytte1.300.000110.600108.000105.800103.400101.200
Egenkapital5.581.9504.402.1883.537.9913.314.7492.633.1272.005.932
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser1.2501.2501.2511.2511.2511.250
Kortfristede forpligtelser51.3491.2501.2513.4511.2511.251
Gældsforpligtelser51.3491.2501.2513.4511.2511.251
Forpligtelser51.3491.2501.2513.4511.2511.251
Passiver5.633.2994.403.4383.539.2423.318.2002.634.3782.007.183
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
30.11.2020
2018
29.11.2019
2017
07.11.2018
2016
08.11.2017
2015
04.11.2016
Afkastningsgrad 0,0 %0,0 %-0,2 %0,0 %-0,1 %-0,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 23,1 %22,1 %9,3 %23,7 %27,7 %46,5 %
Payout-ratio 100,7 %11,4 %32,8 %13,5 %14,2 %10,9 %
Gældsdæknings-nøgletal -42,6 %-50,3 %Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 99,1 %100,0 %100,0 %99,9 %100,0 %99,9 %
Likviditetsgrad 6.107,9 %185.108,2 %167.119,1 %41.841,6 %64.566,6 %5.592,7 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Weinreich Holding Ålborg ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-17
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for Weinreich Holding Ålborg ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.