Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

-33.720

Årets resultat

-35.715'

Aktiver

332''

Kortfristede aktiver

9.973'

Egenkapital

325''

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

98 %

Likviditetsgrad

148 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
26.05.2021
2019
04.06.2020
2018
31.05.2019
2017
31.05.2018
2016
29.05.2017
2015
31.05.2016
Nettoomsætning
Resultat af primær drift-33.720-19.86626.118.89539.843.41025.057.34620.938.37369.252.14338.697.175
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0026.139.49039.866.41025.080.59520.954.42169.267.86938.710.069
Finansielle indtægter047.30059.26473.41530.23110.89810.14834.596
Finansieringsomkostninger-4.085-173.008-136.633-2.611-12.227-76-8.89097.177
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat-35.722.51766.755.35226.041.52639.914.21425.075.35020.949.19569.253.40138.634.594
Resultat-35.714.98766.749.30926.033.03439.903.12625.075.21520.950.58969.254.62838.639.200
Forslag til udbytte-8.000.000-20.000.000-5.500.000-5.500.000-4.950.000-4.950.000-4.950.000-4.950.000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
26.05.2021
2019
04.06.2020
2018
31.05.2019
2017
31.05.2018
2016
29.05.2017
2015
31.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 9.946.1026.865.1267.331.20512.144.1857.225.6423.618.3371.679.422311.503
Likvider27.13816.97418.08918.68419.6851.120.7131.805.7443.219.754
Kortfristede aktiver9.973.2406.882.100000000
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver322.197.619361.192.089293.180.707269.355.153236.260.874219.538.501205.093.114145.238.010
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver322.197.619361.192.089293.180.707269.355.153236.260.874219.538.501205.093.114145.238.010
Aktiver332.170.859368.074.189300.530.001281.518.022243.506.201224.277.551208.578.280148.769.267
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
26.05.2021
2019
04.06.2020
2018
31.05.2019
2017
31.05.2018
2016
29.05.2017
2015
31.05.2016
Forslag til udbytte8.000.00020.000.0005.500.0005.500.0004.950.0004.950.0004.950.0004.950.000
Egenkapital325.409.441364.434.186296.574.420272.855.322239.724.328223.007.335208.565.780148.723.917
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser19.37518.75020.62520.00018.000000
Kortfristede forpligtelser6.761.4183.640.0033.955.5818.662.7003.781.8731.270.21612.50045.350
Gældsforpligtelser6.761.4183.640.0033.955.5818.662.7003.781.8731.270.21612.50045.350
Forpligtelser6.761.4183.640.0033.955.5818.662.7003.781.8731.270.21612.50045.350
Passiver332.170.859368.074.189300.530.001281.518.022243.506.201224.277.551208.578.280148.769.267
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
26.05.2021
2019
04.06.2020
2018
31.05.2019
2017
31.05.2018
2016
29.05.2017
2015
31.05.2016
Afkastningsgrad 0,0 %0,0 %8,7 %14,2 %10,3 %9,3 %33,2 %26,0 %
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -11,0 %18,3 %8,8 %14,6 %10,5 %9,4 %33,2 %26,0 %
Payout-ratio -22,4 %30,0 %21,1 %13,8 %19,7 %23,6 %7,1 %12,8 %
Gældsdæknings-nøgletal -825,5 %-11,5 %19.116,1 %1.525.982,8 %204.934,5 %27.550.490,8 %778.989,2 %-39.821,3 %
Soliditestgrad 98,0 %99,0 %98,7 %96,9 %98,4 %99,4 %100,0 %100,0 %
Likviditetsgrad 147,5 %189,1 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Til sikkerhed for Mainland ApS’ mellemværende med pengeinstitut er afgivet pant i kapitalandele i dattervirksomheder. Den regnskabsmæssige værdi af de pantsatte kapitalandele udgør 322 mio. kr. pr. 31.12. 2022.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-01
Ledelsespåtegning:Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2022 - 31. december 2022 for Bolig Danmark 2012 A/S . Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ålborg, 1. maj 2023 Direktionen: Lars Lorentz Nielsen Bestyrelsen: John Bødker Jan Meelby Klausen Lars Hermes Olsen Formand Stig Bent Behrensdorff