Copied
 
 
2022, DKK
03.07.2023
Bruttoresultat

1.611'

Primær drift

9.580

Årets resultat

-1.203'

Aktiver

18.437'

Kortfristede aktiver

1.741'

Egenkapital

16.827'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

91 %

Likviditetsgrad

108 %

Resultat
03.07.2023
Årsrapport
2022
03.07.2023
2021
28.06.2022
2020
10.06.2021
2019
04.02.2020
2018
11.06.2019
2017
01.06.2018
2016
02.06.2017
2015
21.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.611.285740.8991.377.9131.251.7281.262.630925.621801.820802.929
Resultat af primær drift9.580-740.941188.673254.12753.232119.883132.217-142.363
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter00000000
Finansieringsomkostninger000000029.885
Andre finansielle omkostninger-15.131-15.894-29.241-32.527-36.730-27.256-33.2470
Resultat før skat-1.203.33216.090.783196.633223.35176.502871.216553.47152.990
Resultat-1.203.33216.138.963152.765156.05365.106839.646526.85188.825
Forslag til udbytte-58.900-57.200-56.50000000
Aktiver
03.07.2023
Årsrapport
2022
03.07.2023
2021
28.06.2022
2020
10.06.2021
2019
04.02.2020
2018
11.06.2019
2017
01.06.2018
2016
02.06.2017
2015
21.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.661.1901.011.3311.016.085839.050634.579694.220598.117473.793
Likvider80.00050.15086.019254.424104.29583.976121.42521.251
Kortfristede aktiver1.741.1901.061.4811.102.1041.093.474738.874778.196719.542495.044
Immaterielle aktiver og goodwill336.000000031.60063.20094.800
Finansielle anlægsaktiver16.347.65518.285.1661.687.5481.650.3471.647.7671.587.767809.178354.677
Materielle aktiver11.700398.700398.700387.000387.000475.00000
Langfristede aktiver16.695.35518.683.8662.086.2482.037.3472.034.7672.094.367872.378449.477
Aktiver18.436.54519.745.3473.188.3523.130.8212.773.6412.872.5631.591.920944.521
Aktiver
03.07.2023
Passiver
03.07.2023
Årsrapport
2022
03.07.2023
2021
28.06.2022
2020
10.06.2021
2019
04.02.2020
2018
11.06.2019
2017
01.06.2018
2016
02.06.2017
2015
21.06.2016
Forslag til udbytte58.90057.20056.50000000
Egenkapital16.826.97118.012.5021.930.0391.777.2741.621.2211.556.115716.469189.618
Hensatte forpligtelser0048.18046.86042.24045.23248.22435.464
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser078.21928.24424.1190061.09337.128
Kortfristede forpligtelser1.609.5741.732.8451.210.1331.278.187967.6801.014.716827.227719.439
Gældsforpligtelser1.609.5741.732.8451.210.1331.306.6871.110.1801.271.216827.227754.903
Forpligtelser1.609.5741.732.8451.210.1331.306.6871.110.1801.271.216827.227754.903
Passiver18.436.54519.745.3473.188.3523.130.8212.773.6412.872.5631.591.920944.521
Passiver
03.07.2023
Nøgletal
03.07.2023
Årsrapport
2022
03.07.2023
2021
28.06.2022
2020
10.06.2021
2019
04.02.2020
2018
11.06.2019
2017
01.06.2018
2016
02.06.2017
2015
21.06.2016
Afkastningsgrad 0,1 %-3,8 %5,9 %8,1 %1,9 %4,2 %8,3 %-15,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -7,2 %89,6 %7,9 %8,8 %4,0 %54,0 %73,5 %46,8 %
Payout-ratio -4,9 %0,4 %37,0 %Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.476,4 %
Soliditestgrad 91,3 %91,2 %60,5 %56,8 %58,5 %54,2 %45,0 %20,1 %
Likviditetsgrad 108,2 %61,3 %91,1 %85,5 %76,4 %76,7 %87,0 %68,8 %
Resultat
03.07.2023
Gæld
03.07.2023
Årsrapport
03.07.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 03.07.2023)
Beretning
03.07.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-06-30
Ledelsespåtegning: Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2022 for Advokatanpartsselskabet Peter Fredslund. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen: Ledelsen har ikke noteret sig nogle usædvanlige forhold.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Selskabets væsentligste aktivitet er at drive advokatvirksomhed.