Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-5.454

Primær drift
Na.
Årets resultat

-61.036

Aktiver

29.993'

Kortfristede aktiver

22.612'

Egenkapital

28.979'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

97 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
30.09.2021
2019
15.09.2020
2018
26.09.2019
2017
27.09.2018
2016
18.09.2017
2015
22.09.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-5.454-20.069-31.904-44.427-43.092-79.462-80.149
Resultat af primær drift000-44.427-43.092-79.462-80.149
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter570.7794.910.150211.4061.407.298517.6841.719.557696.890
Finansieringsomkostninger0000000
Andre finansielle omkostninger-1.497.13986.592-358.406-460.025-199.085-25.444-811.746
Resultat før skat-266.0364.939.928-108.603896.177693.7831.718.38371.010
Resultat-61.0363.609.537-69.244697.551629.4391.364.737-116.594
Forslag til udbytte-315.241-113.0000-405.000-665.000-500.000-700.000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
30.09.2021
2019
15.09.2020
2018
26.09.2019
2017
27.09.2018
2016
18.09.2017
2015
22.09.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 391.399129.042201.25057.05015.0243.6790
Likvider200.620337.630369.78913.507176.150108.392959.957
Kortfristede aktiver22.611.80223.595.61419.088.80119.696.21119.590.67018.276.79222.837.906
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver7.381.4116.715.6336.752.3786.682.0776.688.7458.189.9038.086.171
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver7.381.4116.715.6336.752.3786.682.0776.688.7458.189.9038.086.171
Aktiver29.993.21330.311.24725.841.17926.378.28826.279.41526.466.69530.924.077
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
30.09.2021
2019
15.09.2020
2018
26.09.2019
2017
27.09.2018
2016
18.09.2017
2015
22.09.2016
Forslag til udbytte315.241113.0000405.000665.000500.000700.000
Egenkapital28.978.76629.152.80225.543.26526.167.30426.134.75126.005.31230.685.575
Hensatte forpligtelser01.135.7710187.281099.91225.869
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser22.67522.67422.67423.70325.03423.1230
Kortfristede forpligtelser1.014.44722.674297.91423.703144.664361.471212.633
Gældsforpligtelser1.014.44722.674297.91423.703144.664361.471212.633
Forpligtelser1.014.44722.674297.91423.703144.664361.471212.633
Passiver29.993.21330.311.24725.841.17926.378.28826.279.41526.466.69530.924.077
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
30.09.2021
2019
15.09.2020
2018
26.09.2019
2017
27.09.2018
2016
18.09.2017
2015
22.09.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.-0,2 %-0,2 %-0,3 %-0,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -0,2 %12,4 %-0,3 %2,7 %2,4 %5,2 %-0,4 %
Payout-ratio -516,5 %3,1 %Na.58,1 %105,6 %36,6 %-600,4 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 96,6 %96,2 %98,8 %99,2 %99,4 %98,3 %99,2 %
Likviditetsgrad 2.229,0 %104.064,6 %6.407,5 %83.095,9 %13.542,2 %5.056,2 %10.740,5 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.05.2021- 30.04.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-22
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 05. 2021 - 30. 04. 2022 for ETV Holding, Ribe ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets aktiviteter har bestået i forvaltning af værdipapirer og investering i og udlån til associerede virksomheder.