Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

287'

Primær drift

32.526

Årets resultat

6.821

Aktiver

75.314

Kortfristede aktiver

75.314

Egenkapital

14.532

Afkastningsgrad

43 %

Soliditetsgrad

19 %

Likviditetsgrad

124 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
10.06.2022
2020
12.05.2021
2019
03.07.2020
2018
29.05.2019
2017
31.05.2018
2016
07.05.2017
2015
22.04.2016
Nettoomsætning358.067219.957448.411421.558429.144487.591549.845
Bruttoresultat286.883178.3200237.927246.684288.764281.740292.510
Resultat af primær drift32.526-18.4214.8205.579-1.317-20.319-17.221-7.956
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter00000000
Finansieringsomkostninger-42-3300-839000
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat6.821-18.4544.8205.579-2.156-20.319-17.221-7.956
Resultat6.821-18.4544.8205.579-2.156-20.319-17.221-7.956
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
10.06.2022
2020
12.05.2021
2019
03.07.2020
2018
29.05.2019
2017
31.05.2018
2016
07.05.2017
2015
22.04.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 49.289030.48530.48545.45543.53057.04160.500
Likvider26.02512.09324.88520.4474.2913.013016.178
Kortfristede aktiver75.31412.09355.37050.93249.74646.54357.04176.678
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver014.90014.90014.90014.90023.90023.90023.900
Langfristede aktiver014.90014.90014.90014.90023.90023.90023.900
Aktiver75.31426.99370.27065.83264.64670.44380.941100.578
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
10.06.2022
2020
12.05.2021
2019
03.07.2020
2018
29.05.2019
2017
31.05.2018
2016
07.05.2017
2015
22.04.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital14.532-12.582-1.29113.8898.31010.46630.78548.006
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser60.78239.57571.56151.94356.33659.97750.15652.572
Gældsforpligtelser60.78239.57571.56151.94356.33659.97750.15652.572
Forpligtelser60.78239.57571.56151.94356.33659.97750.15652.572
Passiver75.31426.99370.27065.83264.64670.44380.941100.578
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
10.06.2022
2020
12.05.2021
2019
03.07.2020
2018
29.05.2019
2017
31.05.2018
2016
07.05.2017
2015
22.04.2016
Afkastningsgrad 43,2 %-68,2 %6,9 %8,5 %-2,0 %-28,8 %-21,3 %-7,9 %
Dækningsgrad 80,1 %81,1 %Na.53,1 %58,5 %67,3 %57,8 %53,2 %
Resultatgrad 1,9 %-8,4 %Na.1,2 %-0,5 %-4,7 %-3,5 %-1,4 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 46,9 %146,7 %-373,4 %40,2 %-25,9 %-194,1 %-55,9 %-16,6 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 77.442,9 %-55.821,2 %Na.Na.-157,0 %Na.Na.Na.
Soliditestgrad 19,3 %-46,6 %-1,8 %21,1 %12,9 %14,9 %38,0 %47,7 %
Likviditetsgrad 123,9 %30,6 %77,4 %98,1 %88,3 %77,6 %113,7 %145,9 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-26
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for DE MOBILE FRISØRER S. M.B. A.. . Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.