Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

7.186'

Primær drift

1.286'

Årets resultat

496'

Aktiver

20.649'

Kortfristede aktiver

2.225'

Egenkapital

3.104'

Afkastningsgrad

6 %

Soliditetsgrad

15 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
21.04.2022
2020
01.07.2021
2019
25.08.2020
2018
29.05.2019
2017
09.06.2018
2016
29.05.2017
2015
04.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat7.186.3996.367.9724.918.6104.519.9592.850.8953.233.8132.410.8782.700.015
Resultat af primær drift1.286.4171.904.799893.638848.787377.93724.872541.1470
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter0000010.11314.91010.238
Finansieringsomkostninger00000000
Andre finansielle omkostninger-649.293-614.157-669.292-582.815-255.555-233.113-172.309-166.706
Resultat før skat637.1241.290.643224.346265.9720000
Resultat495.8401.004.621173.592207.01294.815-154.766298.961391.711
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
21.04.2022
2020
01.07.2021
2019
25.08.2020
2018
29.05.2019
2017
09.06.2018
2016
29.05.2017
2015
04.05.2016
Kortfristede varebeholdninger243.393220.488233.616229.878180.665194.702147.940115.684
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00000000
Likvider9.0689.333212.16125.5661.8911.4682.8001.444
Kortfristede aktiver2.224.6733.173.3232.116.1471.203.2921.773.156744.736435.612322.887
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver18.424.26218.779.56319.128.83319.576.53616.621.5198.065.8286.684.0315.913.035
Aktiver20.648.93521.952.88621.244.98020.779.82718.394.6758.810.5647.119.6436.235.923
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
21.04.2022
2020
01.07.2021
2019
25.08.2020
2018
29.05.2019
2017
09.06.2018
2016
29.05.2017
2015
04.05.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital3.104.2632.608.4231.603.8021.430.2101.223.1991.128.3831.283.150984.189
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker1.164.3701.489.3741.696.4052.638.3901.213.0011.367.998785.494877.342
Anden langfristet gæld139.952133.908133.90800000
Leverandører af varer og tjenesteydelser215.184240.640209.466343.504129.272266.804120.035383.027
Kortfristede forpligtelser00000000
Gældsforpligtelser16.690.08218.631.15619.213.89418.973.08716.853.9067.392.1775.503.1275.003.156
Forpligtelser16.690.08218.631.15619.213.89418.973.08716.853.9067.392.1775.503.1275.003.156
Passiver20.648.93521.952.88621.244.98020.779.82718.394.6758.810.5647.119.6436.235.923
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
21.04.2022
2020
01.07.2021
2019
25.08.2020
2018
29.05.2019
2017
09.06.2018
2016
29.05.2017
2015
04.05.2016
Afkastningsgrad 6,2 %8,7 %4,2 %4,1 %2,1 %0,3 %7,6 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 16,0 %38,5 %10,8 %14,5 %7,8 %-13,7 %23,3 %39,8 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 15,0 %11,9 %7,5 %6,9 %6,6 %12,8 %18,0 %15,8 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:10. SIKKERHEDSSTILLELSER OG EVENTUALFORPLIGTELSER:Til sikkerhed for prioritetsgæld er der givet prioritetspant i grunde og bygninger, der pr. 31. december2022 har en regnskabsmæssig værdi på 18.104.698 kr.Til sikkerhed for selskabets engagement med pengeinstitut er der tinglyst pantebreve på 3.050.000 kr. i sel-skabets grunde og bygninger, der pr. 31. december 2022 har en regnskabsmæssig værdi på 18.104.698 kr.Til sikkerhed for selskabets engagement med finansieringsfond er der tinglyst pantebrev på 2.000.000 kr. i selskabets grunde og bygninger, der pr. 31. december 2022 har en regnskabsmæssig værdi på 18.104.698 kr.Til sikkerhed for selskabets engagement med pengeinstitut er der afgivet virksomhedspant på 500.000 kr. i aktiver, der pr. 31. december 2022 har en regnskabsmæssig værdi på 2.466.072 kr.Til sikkerhed for DK Hostel ApS og John Haurits ApS' engagementer med Andelskassen har DanhostelKerteminde ApS afgivet selvskyldnerkautioner.Selskabets pengeinstitut har på vegne af selskabet stillet garantier for i alt 3.430.868 kr.Hæftelser inden for sambeskatningskredsen:Danhostel Kerteminde ApS er sambeskattet med DK Hostel ApS. Som helejet datterselskab hæfterDanhostel Kerteminde ApS ubegrænset og solidarisk med de øvrige virksomheder inden for sambe-skatningskredsen for selskabsskatter, kildeskatter på udbytter, renter og royalties opstået inden for sambeskatningskredsen. Selskabet hæfter ligeledes for eventuelle senere korrektioner af den skatte-pligtige sambeskatningsindkomst eller kildeskatter på udbytter, renter og royalties.Den samlede skatteforpligtelse for sambeskatningskredsen for regnskabsåret 2022 fremgår af årsrapporten for 2022 for DK Hostel ApS.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-04
Ledelsespåtegning:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Danhostel Kerteminde ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beret- ningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets formål er drift af vandrerhjem, kursus- og selskabslokaler og hermed beslægtet virksomhed.