Copied
 
 
2023, DKK
25.04.2024
Bruttoresultat

6.854'

Primær drift

1.042'

Årets resultat

512'

Aktiver

18.863'

Kortfristede aktiver

867'

Egenkapital

9.366'

Afkastningsgrad

6 %

Soliditetsgrad

50 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
25.04.2024
Årsrapport
2023
25.04.2024
2022
26.05.2023
2021
21.04.2022
2020
01.07.2021
2019
25.08.2020
2018
29.05.2019
2017
09.06.2018
2016
29.05.2017
2015
04.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat6.853.9127.186.3996.367.9724.918.6104.519.9592.850.8953.233.8132.410.8782.700.015
Resultat af primær drift1.041.6511.286.4171.904.799893.638848.787377.93724.872541.1470
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000000
Finansielle indtægter00000010.11314.91010.238
Finansieringsomkostninger000000000
Andre finansielle omkostninger-380.751-649.293-614.157-669.292-582.815-255.555-233.113-172.309-166.706
Resultat før skat660.900637.1241.290.643224.346265.9720000
Resultat511.762495.8401.004.621173.592207.01294.815-154.766298.961391.711
Forslag til udbytte000000000
Aktiver
25.04.2024
Årsrapport
2023
25.04.2024
2022
26.05.2023
2021
21.04.2022
2020
01.07.2021
2019
25.08.2020
2018
29.05.2019
2017
09.06.2018
2016
29.05.2017
2015
04.05.2016
Kortfristede varebeholdninger246.862243.393220.488233.616229.878180.665194.702147.940115.684
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 000000000
Likvider35.0979.0689.333212.16125.5661.8911.4682.8001.444
Kortfristede aktiver867.1812.224.6733.173.3232.116.1471.203.2921.773.156744.736435.612322.887
Immaterielle aktiver og goodwill000000000
Finansielle anlægsaktiver000000000
Materielle aktiver000000000
Langfristede aktiver17.995.91918.424.26218.779.56319.128.83319.576.53616.621.5198.065.8286.684.0315.913.035
Aktiver18.863.10020.648.93521.952.88621.244.98020.779.82718.394.6758.810.5647.119.6436.235.923
Aktiver
25.04.2024
Passiver
25.04.2024
Årsrapport
2023
25.04.2024
2022
26.05.2023
2021
21.04.2022
2020
01.07.2021
2019
25.08.2020
2018
29.05.2019
2017
09.06.2018
2016
29.05.2017
2015
04.05.2016
Forslag til udbytte000000000
Egenkapital9.366.0253.104.2632.608.4231.603.8021.430.2101.223.1991.128.3831.283.150984.189
Hensatte forpligtelser000000000
Langfristet gæld til banker1.085.2111.164.3701.489.3741.696.4052.638.3901.213.0011.367.998785.494877.342
Anden langfristet gæld146.039139.952133.908133.90800000
Leverandører af varer og tjenesteydelser200.959215.184240.640209.466343.504129.272266.804120.035383.027
Kortfristede forpligtelser000000000
Gældsforpligtelser8.590.78516.690.08218.631.15619.213.89418.973.08716.853.9067.392.1775.503.1275.003.156
Forpligtelser8.590.78516.690.08218.631.15619.213.89418.973.08716.853.9067.392.1775.503.1275.003.156
Passiver18.863.10020.648.93521.952.88621.244.98020.779.82718.394.6758.810.5647.119.6436.235.923
Passiver
25.04.2024
Nøgletal
25.04.2024
Årsrapport
2023
25.04.2024
2022
26.05.2023
2021
21.04.2022
2020
01.07.2021
2019
25.08.2020
2018
29.05.2019
2017
09.06.2018
2016
29.05.2017
2015
04.05.2016
Afkastningsgrad 5,5 %6,2 %8,7 %4,2 %4,1 %2,1 %0,3 %7,6 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 5,5 %16,0 %38,5 %10,8 %14,5 %7,8 %-13,7 %23,3 %39,8 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 49,7 %15,0 %11,9 %7,5 %6,9 %6,6 %12,8 %18,0 %15,8 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
25.04.2024
Gæld
25.04.2024
Årsrapport
25.04.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 25.04.2024)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:10. SIKKERHEDSSTILLELSER OG EVENTUALFORPLIGTELSER:Til sikkerhed for prioritetsgæld er der givet prioritetspant i grunde og bygninger, der pr. 31. december2023 har en regnskabsmæssig værdi på 17.834.003 kr.Til sikkerhed for selskabets engagement med pengeinstitut er der tinglyst pantebreve på 3.050.000 kr. i sel-skabets grunde og bygninger, der pr. 31. december 2023 har en regnskabsmæssig værdi på 17.834.003 kr.Til sikkerhed for selskabets engagement med pengeinstitut er der afgivet virksomhedspant på 500.000 kr. i aktiver, der pr. 31. december 2023 har en regnskabsmæssig værdi på 930.932 kr.Til sikkerhed for DK Hostel ApS og John Haurits ApS' engagementer med Andelskassen har Hotel Skov-pavillonen ApS afgivet selvskyldnerkautioner.Selskabets pengeinstitut har på vegne af selskabet stillet garantier for i alt 817.854 kr.Hæftelser inden for sambeskatningskredsen:Hotel Skovpavillonen ApS er sambeskattet med DK Hostel ApS. Som helejet datterselskab hæfterHotel Skovpavillonen ApS ubegrænset og solidarisk med de øvrige virksomheder inden for sambe-skatningskredsen for selskabsskatter, kildeskatter på udbytter, renter og royalties opstået inden for sambeskatningskredsen. Selskabet hæfter ligeledes for eventuelle senere korrektioner af den skatte-pligtige sambeskatningsindkomst eller kildeskatter på udbytter, renter og royalties.Den samlede skatteforpligtelse for sambeskatningskredsen for regnskabsåret 2023 fremgår af årsrapporten for 2023 for DK Hostel ApS.
Beretning
25.04.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-04-22
Ledelsespåtegning:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Hotel Skovpavillonen ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beret- ningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets formål er drift af vandrerhjem, kursus- og selskabslokaler og hermed beslægtet virksomhed.