Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

5.428

Primær drift

-11.150

Årets resultat

2.675

Aktiver

1.049'

Kortfristede aktiver

1.049'

Egenkapital

953'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

91 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
19.08.2021
2019
25.09.2020
2018
15.08.2019
2017
11.09.2018
2016
13.06.2017
2015
25.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat5.42814.42454.03392.162200.840200.269277.212
Resultat af primær drift-11.1504.1063.71638.764149.175147.88673.306
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter15.1040000021
Finansieringsomkostninger-531-472-2.3120-10.222-45.7690
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat3.4233.6341.40438.764138.953102.11773.327
Resultat2.6752.79861230.250107.18579.61157.201
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
19.08.2021
2019
25.09.2020
2018
15.08.2019
2017
11.09.2018
2016
13.06.2017
2015
25.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000757.4730
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.026.96319.76621.10030.4097.692107.18422.031
Likvider21.8361.028.6351.016.8871.016.3251.015.508672.895984.544
Kortfristede aktiver1.048.7991.048.4011.037.9871.046.7341.023.2001.537.5521.006.575
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver0000000
Aktiver1.048.7991.048.4011.037.9871.046.7341.023.2001.537.5521.006.575
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
19.08.2021
2019
25.09.2020
2018
15.08.2019
2017
11.09.2018
2016
13.06.2017
2015
25.05.2016
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital952.755950.080947.282946.670916.420809.235729.624
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser96.04497.48589.91391.55075.012265.811260.825
Gældsforpligtelser96.04498.32190.705100.064106.780728.317276.951
Forpligtelser96.04498.32190.705100.064106.780728.317276.951
Passiver1.048.7991.048.4011.037.9871.046.7341.023.2001.537.5521.006.575
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
19.08.2021
2019
25.09.2020
2018
15.08.2019
2017
11.09.2018
2016
13.06.2017
2015
25.05.2016
Afkastningsgrad -1,1 %0,4 %0,4 %3,7 %14,6 %9,6 %7,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 0,3 %0,3 %0,1 %3,2 %11,7 %9,8 %7,8 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -2.099,8 %869,9 %160,7 %Na.1.459,4 %323,1 %Na.
Soliditestgrad 90,8 %90,6 %91,3 %90,4 %89,6 %52,6 %72,5 %
Likviditetsgrad 1.092,0 %1.075,4 %1.154,4 %1.143,3 %1.364,0 %578,4 %385,9 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.05.2021- 30.04.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Økonomihuset Nordsjælland ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte regler fra klasse C-virksomheder.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:4. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-14
Ledelsespåtegning: Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2021 - 30. april 2022 for Økonomihuset Nordsjælland ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2021 - 30. april 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Helsingør, den 14. september 2022 Direktion Henrik Grave Direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2021 - 30. april 2022 for Økonomihuset Nordsjælland ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i at udøve virksomhed med administration, bogføring og økonomisk rådgivning.