Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

833'

Primær drift

-2.193'

Årets resultat

-1.843'

Aktiver

17.593'

Kortfristede aktiver

2.143'

Egenkapital

4.085'

Afkastningsgrad

-12 %

Soliditetsgrad

23 %

Likviditetsgrad

36 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
14.02.2022
2020
25.03.2021
2019
17.03.2020
2018
15.04.2019
2017
27.02.2018
2016
24.04.2017
2015
26.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat832.8181.966.6772.217.7631.421.5254.844.1827.656.5875.317.8094.563.574
Resultat af primær drift-2.193.082-3.670.7161.861.111902.0874.035.0157.317.9614.724.6283.861.281
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter5308.28426.52900037.56527
Finansieringsomkostninger000-440.015-619.174-657.613-865.560-777.417
Andre finansielle omkostninger-179.927-224.264-255.74500000
Resultat før skat-2.372.479-3.886.6961.631.895462.0723.415.8416.660.3483.896.6333.083.891
Resultat-1.842.610-1.998.7131.289.968380.1692.664.2635.218.5173.039.3022.405.386
Forslag til udbytte0-10.000.000-2.000.000-3.000.000-2.000.000-600.000-200.000-200.000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
14.02.2022
2020
25.03.2021
2019
17.03.2020
2018
15.04.2019
2017
27.02.2018
2016
24.04.2017
2015
26.05.2016
Kortfristede varebeholdninger750.000750.000750.000750.000750.000750.000750.000750.000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 356.000484.801265.19211.529.804384.49315.62623.13521.671
Likvider1.036.5468.800.2151.648.99000000
Kortfristede aktiver2.142.54610.035.0162.664.18212.279.8041.134.493765.626773.135771.671
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver15.450.00117.576.45743.352.30847.352.30962.244.42760.412.91456.670.82352.516.731
Langfristede aktiver15.450.00117.576.45743.352.30847.352.30962.244.42760.412.91456.670.82352.516.731
Aktiver17.592.54727.611.47346.016.49059.632.11363.378.92061.178.54057.443.95853.288.402
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
14.02.2022
2020
25.03.2021
2019
17.03.2020
2018
15.04.2019
2017
27.02.2018
2016
24.04.2017
2015
26.05.2016
Forslag til udbytte010.000.0002.000.0003.000.0002.000.000600.000200.000200.000
Egenkapital4.084.59715.927.20719.925.92021.635.95223.255.78321.191.52016.173.00213.333.700
Hensatte forpligtelser1.197.5521.728.4144.692.0285.864.3766.064.9855.658.4334.641.7743.994.631
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser25.00003.661108.95289.1214.68172.38672.745
Kortfristede forpligtelser5.986.7521.244.7492.422.8524.420.7545.145.9915.124.3975.085.0117.716.706
Gældsforpligtelser12.310.3989.955.85221.398.54232.131.78534.058.15234.328.58736.629.18235.960.071
Forpligtelser12.310.3989.955.85221.398.54232.131.78534.058.15234.328.58736.629.18235.960.071
Passiver17.592.54727.611.47346.016.49059.632.11363.378.92061.178.54057.443.95853.288.402
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
14.02.2022
2020
25.03.2021
2019
17.03.2020
2018
15.04.2019
2017
27.02.2018
2016
24.04.2017
2015
26.05.2016
Afkastningsgrad -12,5 %-13,3 %4,0 %1,5 %6,4 %12,0 %8,2 %7,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -45,1 %-12,5 %6,5 %1,8 %11,5 %24,6 %18,8 %18,0 %
Payout-ratio Na.-500,3 %155,0 %789,1 %75,1 %11,5 %6,6 %8,3 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.205,0 %651,7 %1.112,8 %545,8 %496,7 %
Soliditestgrad 23,2 %57,7 %43,3 %36,3 %36,7 %34,6 %28,2 %25,0 %
Likviditetsgrad 35,8 %806,2 %110,0 %277,8 %22,0 %14,9 %15,2 %10,0 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserPrioritetsgæld er sikret ved pant i investeringsejendomme. Til sikkerhed for bankgæld er deponeret ejerpantebrev nom. 1.000 t.kr. i investeringsejendomme og varebeholdninger. Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte investeringsejendomme udgør 15.450 t.kr. og den regnskabsmæssige værdi af pantsatte varebeholdninger udgør 750 t.kr.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-25
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022 for Askov Snedkerboliger ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets hovedaktivitet består i opførelse af ejendom og udlejning og videresalg heraf.