Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

649'

Primær drift

90.917

Årets resultat

66.402

Aktiver

336'

Kortfristede aktiver

329'

Egenkapital

146'

Afkastningsgrad

27 %

Soliditetsgrad

44 %

Likviditetsgrad

173 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
22.04.2022
2020
02.02.2021
2019
11.05.2020
2018
27.04.2019
2017
16.05.2018
2016
17.06.2017
2015
10.03.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat649.291606.946595.618604.713776.630113.686738.4230
Resultat af primær drift90.91776.22185.66030.614156.28335.57778.9216.064
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter02.84302550000
Finansieringsomkostninger-4.0310-4830-954-204-7330
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat86.88679.06485.17730.869155.32935.37378.1886.064
Resultat66.40261.24465.63330.869111.98027.59154.180538
Forslag til udbytte-66.402-61.244-65.633-30.8690-27.591-83.4040
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
22.04.2022
2020
02.02.2021
2019
11.05.2020
2018
27.04.2019
2017
16.05.2018
2016
17.06.2017
2015
10.03.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 42.500136.35458.75594.431233.544368.232150.222128.868
Likvider286.336139.040350.646108.966154.23600128.261
Kortfristede aktiver328.836275.394409.401203.397387.780368.232150.222257.129
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver7.5007.500000000
Materielle aktiver0000002.19526.675
Langfristede aktiver7.5007.50000002.19526.675
Aktiver336.336282.894409.401203.397387.780368.232152.417283.804
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
22.04.2022
2020
02.02.2021
2019
11.05.2020
2018
27.04.2019
2017
16.05.2018
2016
17.06.2017
2015
10.03.2016
Forslag til udbytte66.40261.24465.63330.869027.59183.4040
Egenkapital146.402141.244145.633110.86980.000228.85980.000109.224
Hensatte forpligtelser0000000113
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0310000000
Kortfristede forpligtelser189.934141.650263.76892.528307.780139.37372.417174.467
Gældsforpligtelser189.934141.650263.76892.528307.780139.37372.417174.467
Forpligtelser189.934141.650263.76892.528307.780139.37372.417174.467
Passiver336.336282.894409.401203.397387.780368.232152.417283.804
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
22.04.2022
2020
02.02.2021
2019
11.05.2020
2018
27.04.2019
2017
16.05.2018
2016
17.06.2017
2015
10.03.2016
Afkastningsgrad 27,0 %26,9 %20,9 %15,1 %40,3 %9,7 %51,8 %2,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 45,4 %43,4 %45,1 %27,8 %140,0 %12,1 %67,7 %0,5 %
Payout-ratio 100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %Na.100,0 %153,9 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal 2.255,4 %Na.17.735,0 %Na.16.381,9 %17.439,7 %10.766,8 %Na.
Soliditestgrad 43,5 %49,9 %35,6 %54,5 %20,6 %62,2 %52,5 %38,5 %
Likviditetsgrad 173,1 %194,4 %155,2 %219,8 %126,0 %264,2 %207,4 %147,4 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-23
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for PAPSNEDKEREN ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.