Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-14.875

Primær drift

-14.875

Årets resultat

308'

Aktiver

9.840'

Kortfristede aktiver

4.162'

Egenkapital

4.134'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

42 %

Likviditetsgrad

112 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
16.03.2022
2020
05.05.2021
2019
26.03.2020
2018
23.05.2019
2017
04.06.2018
2016
02.06.2017
2015
18.04.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-14.875-13.750-12.250-13.000-12.625-18.716-14.806-12.356
Resultat af primær drift-14.875-13.750-12.250-13.0000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 289.716369.643302.413-1.503.0070000
Finansielle indtægter77.82863.73412.06471.41436.02374.28514.23067.256
Finansieringsomkostninger-39.240-4.5950-20.2330000
Andre finansielle omkostninger00-64.8800-177.317-66.169-59.197-70.062
Resultat før skat313.429415.032237.347-1.464.8260000
Resultat308.215404.956251.669-1.473.252-1.748.857-1.029.060-1.297.388262.601
Forslag til udbytte-58.200-50.000-50.000-50.000-35.000-35.000-35.000-50.600
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
16.03.2022
2020
05.05.2021
2019
26.03.2020
2018
23.05.2019
2017
04.06.2018
2016
02.06.2017
2015
18.04.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.951.406448.523520.551552.1351.134.155517.473517.285509.928
Likvider210.10638.241176.06822.15827.46014.94761.825122.181
Kortfristede aktiver4.161.512486.7641.164.7271.086.4511.623.1921.829.1952.535.5552.547.901
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver5.678.6726.573.3012.931.9232.679.5100000
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver5.678.6726.573.3012.931.9232.679.5102.982.5184.086.2925.195.5976.532.291
Aktiver9.840.1847.060.0654.096.6503.765.9614.605.7105.915.4877.731.1529.080.192
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
16.03.2022
2020
05.05.2021
2019
26.03.2020
2018
23.05.2019
2017
04.06.2018
2016
02.06.2017
2015
18.04.2016
Forslag til udbytte58.20050.00050.00050.00035.00035.00035.00050.600
Egenkapital4.133.9463.283.1302.705.7642.504.0954.012.3475.796.2046.921.6208.315.054
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser10.15010.15010.15010.1509.4008.9008.9008.500
Kortfristede forpligtelser3.706.660906.535820.886691.86623.363119.284809.532765.138
Gældsforpligtelser5.706.2383.776.9351.390.8861.261.866593.363119.284809.532765.138
Forpligtelser5.706.2383.776.9351.390.8861.261.866593.363119.284809.532765.138
Passiver9.840.1847.060.0654.096.6503.765.9614.605.7105.915.4877.731.1529.080.192
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
16.03.2022
2020
05.05.2021
2019
26.03.2020
2018
23.05.2019
2017
04.06.2018
2016
02.06.2017
2015
18.04.2016
Afkastningsgrad -0,2 %-0,2 %-0,3 %-0,3 %Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 7,5 %12,3 %9,3 %-58,8 %-43,6 %-17,8 %-18,7 %3,2 %
Payout-ratio 18,9 %12,3 %19,9 %-3,4 %-2,0 %-3,4 %-2,7 %19,3 %
Gældsdæknings-nøgletal -37,9 %-299,2 %Na.-64,3 %Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 42,0 %46,5 %66,0 %66,5 %87,1 %98,0 %89,5 %91,6 %
Likviditetsgrad 112,3 %53,7 %141,9 %157,0 %6.947,7 %1.533,5 %313,2 %333,0 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for BJØRN BORDING ANDERSEN HOLDING ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra regnskabsklasse C.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:5. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Kapitalandele i det associerede selskab H8 Bolig ApS er pantsat til Middelfart Sparekasse. Der er underskrevet tilbagetrædelseserklæring overfor Middelfart Sparekasse for t.kr. 2.000 af tilgodehavede hos Dalby Invest ApS. Tilgodehavendet udgør pr. 31/12 2022 t.kr. 5.626.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-17
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for BJØRN BORDING ANDERSEN HOLDING ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hedensted, den 17. maj 2023 Direktion Bjørn Bording Andersen
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for BJØRN BORDING ANDERSEN HOLDING ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er besiddelse af aktier og værdipapirer, investering og dermed beslægtet virksomhed.