Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

-43.238

Årets resultat

-2.413'

Aktiver

19.465'

Kortfristede aktiver

19.360'

Egenkapital

19.352'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
22.01.2022
2020
22.01.2021
2019
22.01.2020
2018
14.01.2019
2017
29.05.2018
2016
24.05.2017
2015
27.05.2016
Nettoomsætning0071.125
Resultat af primær drift-43.238-32.139-39.644-43.380-30.011-18.737-11.83362.156
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 17.97650.19022.87900000
Finansielle indtægter842.5513.121.974936.3642.419.47730.044276.756126.57769
Finansieringsomkostninger00000000
Andre finansielle omkostninger-3.215.338-5.188-1.5770-712.684-1580-20.045
Resultat før skat-2.398.0493.134.837918.0222.339.4756.856.3634.674.3005.023.9491.902.555
Resultat-2.413.2452.450.790875.4051.817.2076.856.3634.615.9884.998.2201.893.971
Forslag til udbytte-300.000000-1.000.0000-320.000-101.200
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
22.01.2022
2020
22.01.2021
2019
22.01.2020
2018
14.01.2019
2017
29.05.2018
2016
24.05.2017
2015
27.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 219.027510.000850.0001.785.0003.064.439000
Likvider761.8865.0095.088157.311115.8963.757.165127.00193.980
Kortfristede aktiver19.360.33423.291.39020.117.96520.474.77719.789.1608.000.5674.186.8431.068.682
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver104.42386.44736.25713.37850.0006.715.6926.221.7534.437.548
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver00000000
Aktiver19.464.75723.377.83720.154.22220.488.15519.839.16014.716.25910.408.5965.506.230
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
22.01.2022
2020
22.01.2021
2019
22.01.2020
2018
14.01.2019
2017
29.05.2018
2016
24.05.2017
2015
27.05.2016
Forslag til udbytte300.0000001.000.0000320.000101.200
Egenkapital19.351.94221.765.18719.427.39719.551.99219.834.78514.678.42210.382.4345.485.414
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser112.8151.612.6500936.1634.37537.83726.16220.816
Gældsforpligtelser112.8151.612.650004.37537.83726.16220.816
Forpligtelser112.8151.612.650004.37537.83726.16220.816
Passiver19.464.75723.377.83720.154.22220.488.15519.839.16014.716.25910.408.5965.506.230
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
22.01.2022
2020
22.01.2021
2019
22.01.2020
2018
14.01.2019
2017
29.05.2018
2016
24.05.2017
2015
27.05.2016
Afkastningsgrad -0,2 %-0,1 %-0,2 %-0,2 %-0,2 %-0,1 %-0,1 %1,1 %
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.2.662,9 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -12,5 %11,3 %4,5 %9,3 %34,6 %31,4 %48,1 %34,5 %
Payout-ratio -12,4 %Na.Na.Na.14,6 %Na.6,4 %5,3 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 99,4 %93,1 %96,4 %95,4 %100,0 %99,7 %99,7 %99,6 %
Likviditetsgrad 17.161,1 %1.444,3 %Na.2.187,1 %452.323,7 %21.144,8 %16.003,5 %5.133,9 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-24
Ledelsespåtegning:LEDELSESPÅTEGNINGDirektionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Søren Daugbjerg Holding ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vor opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar-31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Selskabet har fravalgt revision for det kommende regnskabsår og direktionen anser betingelserne for opfyldte. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.