Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-53.367

Primær drift

-303'

Årets resultat

-458'

Aktiver

710'

Kortfristede aktiver

710'

Egenkapital

675'

Afkastningsgrad

-43 %

Soliditetsgrad

95 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
03.06.2022
2020
10.06.2021
2019
25.05.2020
2018
29.05.2019
2017
31.05.2018
2016
21.05.2017
2015
02.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-53.367115.230425.619108.544851.4771.167.749932.111758.058
Resultat af primær drift-302.714-174.471349.587-63.979363.539626.884173.990168.853
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter1.70949.22727400000
Finansieringsomkostninger00000-95000
Andre finansielle omkostninger-157.083-3.147-6.252-2.8330000
Resultat før skat-458.088-128.391343.609-66.812363.539625.934173.990168.853
Resultat-458.088-116.684250.362-65.646272.551477.867119.189123.865
Forslag til udbytte-58.900-57.200-56.500-55.300-54.000-52.900-51.700-50.600
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
03.06.2022
2020
10.06.2021
2019
25.05.2020
2018
29.05.2019
2017
31.05.2018
2016
21.05.2017
2015
02.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 24.71069.744427.162356.601554.920624.242921.027622.303
Likvider218.450300.812765.477892.0211.062.837975.996313.038289.762
Kortfristede aktiver710.2171.219.7561.792.7061.248.6221.617.7571.600.2381.234.065912.065
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver0000000128.010
Langfristede aktiver0000000128.010
Aktiver710.2171.219.7561.792.7061.248.6221.617.7571.600.2381.234.0651.040.075
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
03.06.2022
2020
10.06.2021
2019
25.05.2020
2018
29.05.2019
2017
31.05.2018
2016
21.05.2017
2015
02.06.2016
Forslag til udbytte58.90057.20056.50055.30054.00052.90051.70050.600
Egenkapital674.8171.190.1051.363.2891.168.2271.287.8731.068.222642.055573.466
Hensatte forpligtelser000000011.207
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser21.63916.25016.25059.308191.458258.282443.027327.372
Kortfristede forpligtelser35.40029.651429.41780.395329.884532.016592.010455.402
Gældsforpligtelser35.40029.651429.41780.395329.884532.016592.010455.402
Forpligtelser35.40029.651429.41780.395329.884532.016592.010455.402
Passiver710.2171.219.7561.792.7061.248.6221.617.7571.600.2381.234.0651.040.075
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
03.06.2022
2020
10.06.2021
2019
25.05.2020
2018
29.05.2019
2017
31.05.2018
2016
21.05.2017
2015
02.06.2016
Afkastningsgrad -42,6 %-14,3 %19,5 %-5,1 %22,5 %39,2 %14,1 %16,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -67,9 %-9,8 %18,4 %-5,6 %21,2 %44,7 %18,6 %21,6 %
Payout-ratio -12,9 %-49,0 %22,6 %-84,2 %19,8 %11,1 %43,4 %40,9 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.65.987,8 %Na.Na.
Soliditestgrad 95,0 %97,6 %76,0 %93,6 %79,6 %66,8 %52,0 %55,1 %
Likviditetsgrad 2.006,3 %4.113,7 %417,5 %1.553,1 %490,4 %300,8 %208,5 %200,3 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-22
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 1. januar 2022 - 31. december 2022 for Carsten Fenger ApS.   Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.   Ledelsesberetningen giver efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.   Årsrapporten indstilles hermed til generalforsamlingens godkendelse.