Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-6.225

Primær drift

-6.225

Årets resultat

-960'

Aktiver

51.432

Kortfristede aktiver

11.432

Egenkapital

-541'

Afkastningsgrad

-12 %

Soliditetsgrad

-1052 %

Likviditetsgrad

4 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
01.10.2021
2019
29.10.2020
2018
27.09.2019
2017
04.10.2018
2016
12.09.2017
2015
12.09.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-6.225-6.090-6.090-6.340-7.689-7.620-7.425
Resultat af primær drift-6.225-6.090-6.090-6.340-7.689-7.620-7.425
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter84.00084.00084.00084.000129.000129.00060.750
Finansieringsomkostninger-27.208-29.779-32.395-34.654-39.278-42.085-71.221
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat-949.43348.13145.51543.00682.03379.295-17.896
Resultat-960.30148.13145.51543.00682.03379.295-17.896
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
01.10.2021
2019
29.10.2020
2018
27.09.2019
2017
04.10.2018
2016
12.09.2017
2015
12.09.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 6.5006.5006.5006.5006.5006.5008.500
Likvider4.9325.4525.9596.4646.9618.1226.967
Kortfristede aktiver11.43211.95212.45912.96413.46114.62215.467
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver40.0001.040.0001.040.0001.040.0001.040.0001.040.0001.040.000
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver40.0001.040.0001.040.0001.040.0001.040.0001.040.0001.040.000
Aktiver51.4321.051.9521.052.4591.052.9641.053.4611.054.6221.055.467
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
01.10.2021
2019
29.10.2020
2018
27.09.2019
2017
04.10.2018
2016
12.09.2017
2015
12.09.2016
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital-541.077419.224371.093325.578282.572200.539121.244
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker266.963329.101395.063457.909517.887621.110714.625
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser325.546303.627286.303269.477253.002232.973219.598
Gældsforpligtelser592.509632.728681.366727.386770.889854.083934.223
Forpligtelser592.509632.728681.366727.386770.889854.083934.223
Passiver51.4321.051.9521.052.4591.052.9641.053.4611.054.6221.055.467
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
01.10.2021
2019
29.10.2020
2018
27.09.2019
2017
04.10.2018
2016
12.09.2017
2015
12.09.2016
Afkastningsgrad -12,1 %-0,6 %-0,6 %-0,6 %-0,7 %-0,7 %-0,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 177,5 %11,5 %12,3 %13,2 %29,0 %39,5 %-14,8 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -22,9 %-20,5 %-18,8 %-18,3 %-19,6 %-18,1 %-10,4 %
Soliditestgrad -1.052,0 %39,9 %35,3 %30,9 %26,8 %19,0 %11,5 %
Likviditetsgrad 3,5 %3,9 %4,4 %4,8 %5,3 %6,3 %7,0 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Fønsskov Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:2. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 327 t.kr., er der givet pant i kapitalandele i kapitalinteresser, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2022 udgør 0 t.kr.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-08-10
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021/22 for Fønsskov Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af at drive holdingselskab.