Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

6.953'

Primær drift

830'

Årets resultat

739'

Aktiver

11.277'

Kortfristede aktiver

2.747'

Egenkapital

3.496'

Afkastningsgrad

7 %

Soliditetsgrad

31 %

Likviditetsgrad

76 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
03.05.2022
2020
21.06.2021
2019
07.07.2020
2018
21.06.2019
2017
15.05.2018
2016
31.05.2017
2015
03.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat6.952.730000003.031.0040
Resultat af primær drift829.560944.050700.613852.849-1.430.6320669.5520
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter01.3660014901950
Finansieringsomkostninger0-388.591-388.879-526.696-715.287000
Andre finansielle omkostninger-186.4530000000
Resultat før skat643.107556.825311.734326.153-2.145.7700259.6010
Resultat739.107464.825206.287260.153-1.617.1830200.7150
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
03.05.2022
2020
21.06.2021
2019
07.07.2020
2018
21.06.2019
2017
15.05.2018
2016
31.05.2017
2015
03.06.2016
Kortfristede varebeholdninger775.000935.0002.522.0001.976.5002.719.00001.740.0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.972.3023.518.0723.746.6642.863.2601.197.9100643.3790
Likvider0289.635000000
Kortfristede aktiver2.747.3024.742.7076.268.6644.839.7603.916.91002.383.3790
Immaterielle aktiver og goodwill15.00020.000000000
Finansielle anlægsaktiver303.20000000153.2500
Materielle aktiver8.211.5538.691.3078.030.6947.950.78614.285.816012.605.0140
Langfristede aktiver8.529.7538.711.3078.030.6947.950.78614.285.816012.758.2640
Aktiver11.277.05513.454.01414.299.35812.790.54618.202.726015.141.6430
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
03.05.2022
2020
21.06.2021
2019
07.07.2020
2018
21.06.2019
2017
15.05.2018
2016
31.05.2017
2015
03.06.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital3.495.8752.756.7682.291.9432.085.6571.825.50403.779.6080
Hensatte forpligtelser579.000675.000583.000480.000414.00001.035.0460
Langfristet gæld til banker1.082.2130453.75000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser729.5741.248.7631.669.3321.211.5172.239.566013.5850
Kortfristede forpligtelser3.634.1295.297.6337.147.5696.065.7867.386.21804.422.3580
Gældsforpligtelser7.202.18010.022.24511.424.41410.224.88915.963.222010.326.9890
Forpligtelser7.202.18010.022.24511.424.41410.224.88915.963.222010.326.9890
Passiver11.277.05513.454.01414.299.35812.790.54618.202.726015.141.6430
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
03.05.2022
2020
21.06.2021
2019
07.07.2020
2018
21.06.2019
2017
15.05.2018
2016
31.05.2017
2015
03.06.2016
Afkastningsgrad 7,4 %7,0 %4,9 %6,7 %-7,9 %Na.4,4 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 21,1 %16,9 %9,0 %12,5 %-88,6 %Na.5,3 %Na.
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.242,9 %180,2 %161,9 %-200,0 %Na.Na.Na.
Soliditestgrad 31,0 %20,5 %16,0 %16,3 %10,0 %Na.25,0 %Na.
Likviditetsgrad 75,6 %89,5 %87,7 %79,8 %53,0 %Na.53,9 %Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserTil sikkerhed for bankgæld har virksomheden stillet virksomhedspant på nominelt 2.000 t.kr. Virksomhedspantet giver sikkerhed i aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør 4.305 t.kr. Visse produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg mv. er finansieret ved finansiel leasing. Den regnskabsmæssige værdi af finansielt leasede aktiver udgør 6.110 t.kr.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-25
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022 for ST. RISE MASKINSTATION ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterVirksomhedens væsentligste aktiviteter er renovation (indsamling og transport), drift af Ærø Kommunes genbrugsstation samt maskinstationsdrift.