Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-676

Primær drift

-676

Årets resultat

-461'

Aktiver

3.700'

Kortfristede aktiver

3.700'

Egenkapital

3.533'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

95 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
19.02.2022
2020
27.02.2021
2019
14.03.2020
2018
05.04.2019
2017
08.06.2018
2016
19.04.2017
2015
18.04.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-6761915.1270083.434806.3911.340.669
Resultat af primær drift-6761915.12748.832192.3000522.550507.998
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter0627.83493.469626.92352.216205.054206.49719.082
Finansieringsomkostninger-588.501000-215.075-191-11.150-163.268
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat-589.177628.02598.596675.75529.441288.221717.897363.812
Resultat-460.810489.87076.908527.31522.934224.772562.061277.833
Forslag til udbytte-117.800-114.400-113.000-110.600-108.000-105.800-103.400-100.000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
19.02.2022
2020
27.02.2021
2019
14.03.2020
2018
05.04.2019
2017
08.06.2018
2016
19.04.2017
2015
18.04.2016
Kortfristede varebeholdninger000000075.000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 195.9983.10019.26827.266158.27086.952121.583259.261
Likvider7.24222.3807.612985184.19886.8761.419.675926.902
Kortfristede aktiver3.700.1964.308.7404.187.2084.140.0753.641.9203.647.5533.475.0693.021.648
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver0000000161.223
Langfristede aktiver0000000161.223
Aktiver3.700.1964.308.7404.187.2084.140.0753.641.9203.647.5533.475.0693.182.871
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
19.02.2022
2020
27.02.2021
2019
14.03.2020
2018
05.04.2019
2017
08.06.2018
2016
19.04.2017
2015
18.04.2016
Forslag til udbytte117.800114.400113.000110.600108.000105.800103.400100.000
Egenkapital3.533.3964.108.6063.731.7353.765.4273.346.1123.428.9793.307.6072.845.546
Hensatte forpligtelser00000003.136
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000024.33460.822
Kortfristede forpligtelser166.80082.400455.473374.648295.808218.574167.462334.189
Gældsforpligtelser166.800200.134455.473374.648295.808218.574167.462334.189
Forpligtelser166.800200.134455.473374.648295.808218.574167.462334.189
Passiver3.700.1964.308.7404.187.2084.140.0753.641.9203.647.5533.475.0693.182.871
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
19.02.2022
2020
27.02.2021
2019
14.03.2020
2018
05.04.2019
2017
08.06.2018
2016
19.04.2017
2015
18.04.2016
Afkastningsgrad 0,0 %0,0 %0,1 %1,2 %5,3 %Na.15,0 %16,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -13,0 %11,9 %2,1 %14,0 %0,7 %6,6 %17,0 %9,8 %
Payout-ratio -25,6 %23,4 %146,9 %21,0 %470,9 %47,1 %18,4 %36,0 %
Gældsdæknings-nøgletal -0,1 %Na.Na.Na.89,4 %Na.4.686,5 %311,1 %
Soliditestgrad 95,5 %95,4 %89,1 %91,0 %91,9 %94,0 %95,2 %89,4 %
Likviditetsgrad 2.218,3 %5.229,1 %919,3 %1.105,1 %1.231,2 %1.668,8 %2.075,1 %904,2 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-26
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for SÆBY EL-SERVICE ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.