Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

27.736

Primær drift

233'

Årets resultat

-258'

Aktiver

3.590'

Kortfristede aktiver

3.188'

Egenkapital

2.323'

Afkastningsgrad

6 %

Soliditetsgrad

65 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.10.2021
2019
19.10.2020
2018
28.10.2019
2017
28.11.2018
2016
26.11.2017
2015
30.11.2016
Nettoomsætning51.40019.500
Bruttoresultat27.7365.933-6.402-6.387-6.569-11.918-6.130
Resultat af primær drift233.3565.933-6.402-6.387-6.569-11.918-6.130
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter100.084168.32738.06121.91315.06014.99310.075
Finansieringsomkostninger-408.393-8.379-140.863-71.149-884-394-8.625
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat-257.6391.330.986122.77693.061573.510608.230358.751
Resultat-257.6391.293.169144.809105.288446.760472.616240.111
Forslag til udbytte0-113.000-100.000-100.000-100.000-100.000-100.000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.10.2021
2019
19.10.2020
2018
28.10.2019
2017
28.11.2018
2016
26.11.2017
2015
30.11.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 495.468464.527491.831462.305440.810518.055907.043
Likvider791.51425.726217.543137.575499.0137930
Kortfristede aktiver3.188.2521.010.9421.109.974896.780939.823518.848907.043
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver402.0291.283.714412.609580.629531.945595.612125.000
Materielle aktiver0989.38000000
Langfristede aktiver402.0292.273.094412.609580.629531.945595.612125.000
Aktiver3.590.2813.284.0361.522.5831.477.4091.471.7681.114.4601.032.043
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.10.2021
2019
19.10.2020
2018
28.10.2019
2017
28.11.2018
2016
26.11.2017
2015
30.11.2016
Forslag til udbytte0113.000100.000100.000100.000100.000100.000
Egenkapital2.323.4542.694.0921.500.9231.456.1141.450.8261.104.066731.450
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser8.75010.00010.00010.00010.00010.00010.000
Kortfristede forpligtelser30.53621.64421.66021.29520.94210.394300.593
Gældsforpligtelser1.266.827589.94421.66021.29520.94210.394300.593
Forpligtelser1.266.827589.94421.66021.29520.94210.394300.593
Passiver3.590.2813.284.0361.522.5831.477.4091.471.7681.114.4601.032.043
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.10.2021
2019
19.10.2020
2018
28.10.2019
2017
28.11.2018
2016
26.11.2017
2015
30.11.2016
Afkastningsgrad 6,5 %0,2 %-0,4 %-0,4 %-0,4 %-1,1 %-0,6 %
Dækningsgrad 54,0 %30,4 %Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad -501,2 %6.631,6 %Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -11,1 %48,0 %9,6 %7,2 %30,8 %42,8 %32,8 %
Payout-ratio Na.8,7 %69,1 %95,0 %22,4 %21,2 %41,6 %
Gældsdæknings-nøgletal 57,1 %70,8 %-4,5 %-9,0 %-743,1 %-3.024,9 %-71,1 %
Soliditestgrad 64,7 %82,0 %98,6 %98,6 %98,6 %99,1 %70,9 %
Likviditetsgrad 10.441,0 %4.670,8 %5.124,5 %4.211,2 %4.487,7 %4.991,8 %301,8 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-19
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2021 - 30. juni 2022 for HENRIK GROTH KNUDSEN HOLDING ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.