Copied
 

2019, DKK
01.12.2020
Bruttoresultat

-13.562

Primær drift

-13.562

Årets resultat

660'

Aktiver

2.368'

Kortfristede aktiver

1.181'

Egenkapital

2.266'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

96 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
01.12.2020
Årsrapport
2019
01.12.2020
2018
30.11.2019
2017
30.11.2018
2016
19.12.2017
2015
22.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-13.56290.889138.753152.970153.233144.670
Resultat af primær drift-13.56232.13898.315112.532112.795104.232
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter00000743
Finansieringsomkostninger000000
Andre finansielle omkostninger-16.177-77.136-50.710-75.972-73.937-102.527
Resultat før skat656.830815.618376.505322.647238.75658.059
Resultat659.637811.008327.067303.701221.33246.357
Forslag til udbytte0-200.0000000
Aktiver
01.12.2020
Årsrapport
2019
01.12.2020
2018
30.11.2019
2017
30.11.2018
2016
19.12.2017
2015
22.11.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 102.630336.96235.899152.17700
Likvider1.078.235156.49373.65522.48438.57220.721
Kortfristede aktiver1.180.865493.455109.554174.66138.57220.721
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver1.186.8811.352.542823.643826.590640.503488.746
Materielle aktiver001.573.7511.614.1891.654.6271.695.065
Langfristede aktiver1.186.8811.352.5422.397.3942.440.7792.295.1302.183.811
Aktiver2.367.7461.845.9972.506.9482.615.4402.333.7022.204.532
Aktiver
01.12.2020
Passiver
01.12.2020
Årsrapport
2019
01.12.2020
2018
30.11.2019
2017
30.11.2018
2016
19.12.2017
2015
22.11.2016
Forslag til udbytte0200.0000000
Egenkapital2.265.8391.806.203995.195668.128364.426143.095
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000228.087285.130354.422
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser17.31335.69469.39253.15061.85061.250
Kortfristede forpligtelser101.90739.794147.066297.464172.391187.982
Gældsforpligtelser101.90739.7941.511.7531.947.3121.969.2762.061.437
Forpligtelser101.90739.7941.511.7531.947.3121.969.2762.061.437
Passiver2.367.7461.845.9972.506.9482.615.4402.333.7022.204.532
Passiver
01.12.2020
Nøgletal
01.12.2020
Årsrapport
2019
01.12.2020
2018
30.11.2019
2017
30.11.2018
2016
19.12.2017
2015
22.11.2016
Afkastningsgrad -0,6 %1,7 %3,9 %4,3 %4,8 %4,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 29,1 %44,9 %32,9 %45,5 %60,7 %32,4 %
Payout-ratio Na.24,7 %Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 95,7 %97,8 %39,7 %25,5 %15,6 %6,5 %
Likviditetsgrad 1.158,8 %1.240,0 %74,5 %58,7 %22,4 %11,0 %
Resultat
01.12.2020
Gæld
01.12.2020
Årsrapport
01.12.2020
Nyeste:01.07.2019- 30.06.2020(offentliggjort: 01.12.2020)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GENERELTÅrsregnskabet for Stokholm & Sørensen Holding Aps for 2018/19 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen.
Beretning
01.12.2020
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-22
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for Stokholm & Sørensen Holding Aps.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af anpartsbesiddelse i datterselskab.