Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

568'

Primær drift

-154'

Årets resultat

-166'

Aktiver

273'

Kortfristede aktiver

150'

Egenkapital

-224'

Afkastningsgrad

-57 %

Soliditetsgrad

-82 %

Likviditetsgrad

30 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
13.10.2020
2018
11.11.2019
2017
07.12.2018
2016
18.12.2017
2015
13.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat567.514364.993589.4131.300.5371.681.7691.794.623
Resultat af primær drift-154.469-185.393-448.24082.384573.771517.540
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter4.7654.3303.9342.34000
Finansieringsomkostninger-24.202-27.597-16.080-6.420-12.249-9.392
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat-164.997-208.660-469.40078.304561.522508.148
Resultat-165.596-208.281-470.58958.695436.211392.390
Forslag til udbytte00000-374.000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
13.10.2020
2018
11.11.2019
2017
07.12.2018
2016
18.12.2017
2015
13.12.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 150.214121.325415.746744.5201.098.362691.315
Likvider06.663046.874049.182
Kortfristede aktiver150.214127.988415.746791.3941.098.362740.497
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver116.537116.537116.537125.55191.99064.266
Materielle aktiver6.3618.31813.71419.11024.50613.759
Langfristede aktiver122.898124.855130.251144.661116.49678.025
Aktiver273.112252.843545.997936.0551.214.858818.522
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
13.10.2020
2018
11.11.2019
2017
07.12.2018
2016
18.12.2017
2015
13.12.2016
Forslag til udbytte00000374.000
Egenkapital-223.939-58.342149.939620.528561.834499.623
Hensatte forpligtelser600000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser19.23413.3340000
Kortfristede forpligtelser497.045311.185396.058315.527653.024318.899
Gældsforpligtelser497.045311.185396.058315.527653.024318.899
Forpligtelser497.045311.185396.058315.527653.024318.899
Passiver273.112252.843545.997936.0551.214.858818.522
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
13.10.2020
2018
11.11.2019
2017
07.12.2018
2016
18.12.2017
2015
13.12.2016
Afkastningsgrad -56,6 %-73,3 %-82,1 %8,8 %47,2 %63,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 73,9 %357,0 %-313,9 %9,5 %77,6 %78,5 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.95,3 %
Gældsdæknings-nøgletal -638,2 %-671,8 %-2.787,6 %1.283,2 %4.684,2 %5.510,4 %
Soliditestgrad -82,0 %-23,1 %27,5 %66,3 %46,2 %61,0 %
Likviditetsgrad 30,2 %41,1 %105,0 %250,8 %168,2 %232,2 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut kr. 130.292 er der stillet fordingspant ved skadeløsbrev på kr. 200.000 i tilgodehavender fra salg der pr. 30. juni 2021 udgør kr. 37.115.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-16
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2020 - 30. juni 2021 for PARKAPICTURES ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.