Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

2.261'

Primær drift

969'

Årets resultat

750'

Aktiver

1.778'

Kortfristede aktiver

1.778'

Egenkapital

1.113'

Afkastningsgrad

55 %

Soliditetsgrad

63 %

Likviditetsgrad

267 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
12.01.2021
2018
09.01.2020
2017
04.12.2018
2016
22.12.2017
2015
23.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat2.261.4761.202.2311.605.4712.008.1332.045.0962.130.494
Resultat af primær drift969.440-89.209332.157749.966655.676775.339
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter40376103609454
Finansieringsomkostninger-8.124-1.021-485000
Andre finansielle omkostninger000-356-7.785-16.562
Resultat før skat961.320-90.230332.0480648.5000
Resultat749.809-70.599258.155543.025544.836591.975
Forslag til udbytte-700.000-200.000-200.000-600.000-600.000-500.000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
12.01.2021
2018
09.01.2020
2017
04.12.2018
2016
22.12.2017
2015
23.11.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 625.967330.281327.302497.278650.443595.903
Likvider1.151.913678.441730.6631.057.979819.428964.810
Kortfristede aktiver1.777.8801.008.7221.057.9651.555.2571.469.8711.560.713
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver06.05813.50025.102111.458235.404
Langfristede aktiver06.05813.50025.102111.458235.404
Aktiver1.777.8801.014.7801.071.4651.580.3591.581.3291.796.117
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
12.01.2021
2018
09.01.2020
2017
04.12.2018
2016
22.12.2017
2015
23.11.2016
Forslag til udbytte700.000200.000200.000600.000600.000500.000
Egenkapital1.113.232563.423834.0221.175.8671.232.8411.188.005
Hensatte forpligtelser0011.80821.33902.971
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser61.67335.86142.66974.08961.31661.643
Kortfristede forpligtelser664.648451.357225.635238.367254.290402.994
Gældsforpligtelser664.648451.357225.635383.153348.488605.141
Forpligtelser664.648451.357225.635383.153348.488605.141
Passiver1.777.8801.014.7801.071.4651.580.3591.581.3291.796.117
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
12.01.2021
2018
09.01.2020
2017
04.12.2018
2016
22.12.2017
2015
23.11.2016
Afkastningsgrad 54,5 %-8,8 %31,0 %47,5 %41,5 %43,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 67,4 %-12,5 %31,0 %46,2 %44,2 %49,8 %
Payout-ratio 93,4 %-283,3 %77,5 %110,5 %110,1 %84,5 %
Gældsdæknings-nøgletal 11.933,0 %-8.737,4 %68.486,0 %Na.Na.Na.
Soliditestgrad 62,6 %55,5 %77,8 %74,4 %78,0 %66,1 %
Likviditetsgrad 267,5 %223,5 %468,9 %652,5 %578,0 %387,3 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.10.2020- 30.09.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Sporhunden ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-10
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2020/21 for Sporhunden ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået i at drive service og håndværksvirksomhed inden for sporing af lækager i rørsystemer.