Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

897'

Primær drift

884'

Årets resultat

788'

Aktiver

1.704'

Kortfristede aktiver

1.564'

Egenkapital

1.298'

Afkastningsgrad

52 %

Soliditetsgrad

76 %

Likviditetsgrad

385 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
22.02.2022
2020
17.02.2021
2019
27.03.2020
2018
27.05.2019
2017
31.01.2018
2016
30.05.2017
2015
07.03.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat896.640199.801409.678114.586179.793321.210205.600602.797
Resultat af primær drift884.056187.218392.09697.004160.918302.335190.195582.802
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter23.41022.57218.71116.33913.73913.06310.0000
Finansieringsomkostninger-2.649-4.276-287-965-1910-1000
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat990.802253.878462.46595.201184.943342.235187.624582.802
Resultat788.429203.217368.24967.084143.583268.566144.813441.331
Forslag til udbytte-650.000-650.000-56.500-55.300-54.000-52.900-51.700-50.000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
22.02.2022
2020
17.02.2021
2019
27.03.2020
2018
27.05.2019
2017
31.01.2018
2016
30.05.2017
2015
07.03.2016
Kortfristede varebeholdninger0000120.2634.00100
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 617.262590.6341.077.536619.790500.981515.229295.353365.618
Likvider946.271568.934161.089100.65443.771149.591134.332225.866
Kortfristede aktiver1.563.5331.159.5681.238.625720.444665.015668.821429.685591.484
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver140.626104.64166.27714.33241.50931.0324.19516.666
Materielle aktiver012.58425.16742.74960.33128.87527.75043.155
Langfristede aktiver140.626117.22591.44457.081101.84059.90731.94559.821
Aktiver1.704.1591.276.7931.330.069777.525766.855728.728461.630651.305
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
22.02.2022
2020
17.02.2021
2019
27.03.2020
2018
27.05.2019
2017
31.01.2018
2016
30.05.2017
2015
07.03.2016
Forslag til udbytte650.000650.00056.50055.30054.00052.90051.70050.000
Egenkapital1.298.1171.159.6881.012.971700.022686.938596.255379.389284.576
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser29.86917.380101.85400000
Kortfristede forpligtelser406.042117.105317.09877.50379.917132.47382.241366.729
Gældsforpligtelser406.042117.105317.09877.50379.917132.47382.241366.729
Forpligtelser406.042117.105317.09877.50379.917132.47382.241366.729
Passiver1.704.1591.276.7931.330.069777.525766.855728.728461.630651.305
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
22.02.2022
2020
17.02.2021
2019
27.03.2020
2018
27.05.2019
2017
31.01.2018
2016
30.05.2017
2015
07.03.2016
Afkastningsgrad 51,9 %14,7 %29,5 %12,5 %21,0 %41,5 %41,2 %89,5 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 60,7 %17,5 %36,4 %9,6 %20,9 %45,0 %38,2 %155,1 %
Payout-ratio 82,4 %319,9 %15,3 %82,4 %37,6 %19,7 %35,7 %11,3 %
Gældsdæknings-nøgletal 33.373,2 %4.378,3 %136.618,8 %10.052,2 %84.250,3 %Na.190.195,0 %Na.
Soliditestgrad 76,2 %90,8 %76,2 %90,0 %89,6 %81,8 %82,2 %43,7 %
Likviditetsgrad 385,1 %990,2 %390,6 %929,6 %832,1 %504,9 %522,5 %161,3 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-23
Ledelsespåtegning:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for T-M Holding ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022.   Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.   Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022.   Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.   Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.