Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-11.250

Primær drift
Na.
Årets resultat

418'

Aktiver

4.941'

Kortfristede aktiver

1.177'

Egenkapital

4.662'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

94 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
22.11.2021
2019
18.11.2020
2018
11.11.2019
2017
30.11.2018
2016
28.11.2017
2015
16.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-11.250-10.000-10.000-9.3790-10.516-8.874
Resultat af primær drift00000-10.516-8.874
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter36.39816.58510.2919.543000
Finansieringsomkostninger0000000
Andre finansielle omkostninger-1.637-3.471-3.138-11.125-40.40600
Resultat før skat423.511403.114297.153789.0391.096.869367.1691.477.874
Resultat418.344401.665297.181791.4511.108.264374.3921.482.742
Forslag til udbytte-114.400-113.000-110.600-108.000-105.800-103.400-101.200
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
22.11.2021
2019
18.11.2020
2018
11.11.2019
2017
30.11.2018
2016
28.11.2017
2015
16.11.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00000111.243110.486
Likvider7537538686000
Kortfristede aktiver1.176.625826.844481.584262.8268.015111.243110.486
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver000003.790.4503.284.200
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver3.764.4083.764.4083.764.4083.764.4083.764.4083.790.4503.284.200
Aktiver4.941.0334.591.2524.245.9924.027.2343.772.4233.901.6933.394.686
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
22.11.2021
2019
18.11.2020
2018
11.11.2019
2017
30.11.2018
2016
28.11.2017
2015
16.11.2016
Forslag til udbytte114.400113.000110.600108.000105.800103.400101.200
Egenkapital4.662.0604.356.7164.065.6513.876.4703.190.8192.185.9551.912.763
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser000001.715.7381.481.923
Gældsforpligtelser278.973234.536180.341150.764581.6041.715.7381.481.923
Forpligtelser278.973234.536180.341150.764581.6041.715.7381.481.923
Passiver4.941.0334.591.2524.245.9924.027.2343.772.4233.901.6933.394.686
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
22.11.2021
2019
18.11.2020
2018
11.11.2019
2017
30.11.2018
2016
28.11.2017
2015
16.11.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.-0,3 %-0,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 9,0 %9,2 %7,3 %20,4 %34,7 %17,1 %77,5 %
Payout-ratio 27,3 %28,1 %37,2 %13,6 %9,5 %27,6 %6,8 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 94,4 %94,9 %95,8 %96,3 %84,6 %56,0 %56,3 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.6,5 %7,5 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER:Ingen.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-08-29
Ledelsespåtegning:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 – 30. juni 2022 for K. K. Invest ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 30. juni 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2021 – 30. juni 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Oplysning om usædvanlige forhold:OPLYSNINGER OM VÆSENTLIGE USIKKERHEDER, USÆDVANLIGE FORHOLD OG EFTERFØLGENDEBEGIVENHEDERIngen.