Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-14.322

Primær drift

-14.322

Årets resultat

-15.570

Aktiver

2.420'

Kortfristede aktiver

1.827'

Egenkapital

2.413'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
11.01.2022
2020
15.01.2021
2019
10.01.2020
2018
08.02.2019
2017
01.06.2018
2016
03.02.2017
2015
20.04.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-14.322-35.872248.016-13.310-18.1521.615.707-37.177-26.374
Resultat af primær drift-14.322-35.872248.016-113.310-18.1521.215.707-37.177-26.374
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter1.28822.34715.00015.00000246
Finansieringsomkostninger-6.927-5.625-2.926-464-2.363-43.924-76.379-41.166
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat-19.961-19.150260.090-98.77417.9241.171.783-113.554-67.494
Resultat-15.570-14.937202.531-77.10213.903960.150-88.626-54.899
Forslag til udbytte0-114.400-113.00000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
11.01.2022
2020
15.01.2021
2019
10.01.2020
2018
08.02.2019
2017
01.06.2018
2016
03.02.2017
2015
20.04.2016
Kortfristede varebeholdninger000327.873427.873427.873827.873827.873
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 9.8881.094.1581.066.9441.389.132981.584789.0662.0006.443
Likvider1.816.656862.3561.197.298167.047551.6351.602.97645.261249.836
Kortfristede aktiver1.826.5441.956.5142.264.2421.884.0521.961.0922.819.915875.1341.084.229
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver593.205593.205593.205593.205593.205593.2052.593.2052.000.000
Langfristede aktiver593.205593.205593.205593.205593.205593.2052.593.2052.000.000
Aktiver2.419.7492.549.7192.857.4472.477.2572.554.2973.413.1203.468.3393.084.229
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
11.01.2022
2020
15.01.2021
2019
10.01.2020
2018
08.02.2019
2017
01.06.2018
2016
03.02.2017
2015
20.04.2016
Forslag til udbytte0114.400113.00000000
Egenkapital2.412.7492.542.7192.670.6562.468.1252.545.2272.531.3241.571.1741.659.800
Hensatte forpligtelser000000228.301253.239
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser7.0007.0007.0007.0007.000000
Kortfristede forpligtelser7.0007.000186.7919.1329.070881.7961.668.8641.171.190
Gældsforpligtelser7.0007.000186.7919.1329.070881.7961.668.8641.171.190
Forpligtelser7.0007.000186.7919.1329.070881.7961.668.8641.171.190
Passiver2.419.7492.549.7192.857.4472.477.2572.554.2973.413.1203.468.3393.084.229
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
11.01.2022
2020
15.01.2021
2019
10.01.2020
2018
08.02.2019
2017
01.06.2018
2016
03.02.2017
2015
20.04.2016
Afkastningsgrad -0,6 %-1,4 %8,7 %-4,6 %-0,7 %35,6 %-1,1 %-0,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -0,6 %-0,6 %7,6 %-3,1 %0,5 %37,9 %-5,6 %-3,3 %
Payout-ratio Na.-765,9 %55,8 %Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -206,8 %-637,7 %8.476,3 %-24.420,3 %-768,2 %2.767,8 %-48,7 %-64,1 %
Soliditestgrad 99,7 %99,7 %93,5 %99,6 %99,6 %74,2 %45,3 %53,8 %
Likviditetsgrad 26.093,5 %27.950,2 %1.212,2 %20.631,3 %21.621,7 %319,8 %52,4 %92,6 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:4. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-25
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for Engskov ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Skødstrup, den 25. januar 2023 Direktion Benny Hebsgård Direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for Engskov ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i eje og leje fast ejendom samt investering i øvrigt.