Copied

2021, DKK
20.05.2022
Bruttoresultat

96.414

Primær drift

96.414

Årets resultat

92.279

Aktiver

452'

Kortfristede aktiver

424'

Egenkapital

296'

Afkastningsgrad

21 %

Soliditetsgrad

65 %

Likviditetsgrad

272 %

Resultat
20.05.2022
Årsrapport
2021
20.05.2022
2020
20.05.2021
2019
14.05.2020
2018
29.05.2019
2017
10.05.2018
2016
27.04.2017
2015
18.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat96.414581.247155.751-111.620-61.076179.887120.459438.163
Resultat af primær drift96.414576.280168.842-208.218-232.375-4.114-39.227174.612
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter08741281.4766561801.205
Finansieringsomkostninger0000000-6.431
Andre finansielle omkostninger-4.135-6.949-7.458-3.833-4.243-4.336-4.9920
Resultat før skat92.279568.452159.644-212.568-237.879-5.136-30.324169.386
Resultat92.279568.452159.644-212.568-237.879-5.136-30.324172.313
Forslag til udbytte0-400.0000000-300.0000
Aktiver
20.05.2022
Årsrapport
2021
20.05.2022
2020
20.05.2021
2019
14.05.2020
2018
29.05.2019
2017
10.05.2018
2016
27.04.2017
2015
18.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0135.59074.7368.609111.1909.792485.53167.334
Likvider424.284658.923111.68349.079101.117372.422286.871739.347
Kortfristede aktiver424.284794.513186.41957.688212.307382.214772.402806.681
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver27.50027.50027.50027.50027.500215.09762.237101.583
Langfristede aktiver27.50027.50027.50027.50027.500215.09762.2370
Aktiver451.784822.013213.91985.188239.807597.311834.639908.264
Aktiver
20.05.2022
Passiver
20.05.2022
Årsrapport
2021
20.05.2022
2020
20.05.2021
2019
14.05.2020
2018
29.05.2019
2017
10.05.2018
2016
27.04.2017
2015
18.05.2016
Forslag til udbytte0400.0000000300.0000
Egenkapital295.592603.31334.861-124.78387.785325.663630.799661.122
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser7.00015.00012.00110.91712.00121.00021.00044.000
Kortfristede forpligtelser156.192218.700179.058209.971152.022271.648203.840247.142
Gældsforpligtelser156.192218.700179.058209.971152.022271.648203.840247.142
Forpligtelser156.192218.700179.058209.971152.022271.648203.840247.142
Passiver451.784822.013213.91985.188239.807597.311834.639908.264
Passiver
20.05.2022
Nøgletal
20.05.2022
Årsrapport
2021
20.05.2022
2020
20.05.2021
2019
14.05.2020
2018
29.05.2019
2017
10.05.2018
2016
27.04.2017
2015
18.05.2016
Afkastningsgrad 21,3 %70,1 %78,9 %-244,4 %-96,9 %-0,7 %-4,7 %19,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 31,2 %94,2 %457,9 %170,4 %-271,0 %-1,6 %-4,8 %26,1 %
Payout-ratio Na.70,4 %Na.Na.Na.Na.-989,3 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.2.715,2 %
Soliditestgrad 65,4 %73,4 %16,3 %-146,5 %36,6 %54,5 %75,6 %72,8 %
Likviditetsgrad 271,6 %363,3 %104,1 %27,5 %139,7 %140,7 %378,9 %326,4 %
Resultat
20.05.2022
Gæld
20.05.2022
Årsrapport
20.05.2022
Nyeste:01.01.2021- 31.12.2021(offentliggjort: 20.05.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GENERELTÅrsregnskabet for EVALUATORS. EU ApS for 2021 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
20.05.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-26
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for EVALUATORS. EU ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.