Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

312'

Primær drift

236'

Årets resultat

169'

Aktiver

3.556'

Kortfristede aktiver

730'

Egenkapital

624'

Afkastningsgrad

7 %

Soliditetsgrad

18 %

Likviditetsgrad

39 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
03.02.2022
2020
24.02.2021
2019
05.03.2020
2018
05.04.2019
2017
23.05.2018
2016
10.04.2017
2015
07.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat311.792304.494328.532332.505223.116230.983157.924
Resultat af primær drift236.444000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter00000854.836
Finansieringsomkostninger-23.332-46.184-51.354-73.580000
Andre finansielle omkostninger0000-70.929-88.978-68.406
Resultat før skat213.112-284.205162.742-5.471000
Resultat169.227-313.195126.935-4.26730.70919.655-16.320
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
03.02.2022
2020
24.02.2021
2019
05.03.2020
2018
05.04.2019
2017
23.05.2018
2016
10.04.2017
2015
07.06.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 103.608303.152339.384547.865700.764615.187310.030
Likvider626.3162.426.962429.036340.026593.167591.883291.292
Kortfristede aktiver729.9250001.293.9311.207.0701.154.402
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver2.825.5802.589.0654.891.8455.006.241000
Langfristede aktiver2.825.5800005.120.6375.354.4535.471.269
Aktiver3.555.5055.319.1795.660.2655.894.1326.414.5686.561.5236.625.671
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
03.02.2022
2020
24.02.2021
2019
05.03.2020
2018
05.04.2019
2017
23.05.2018
2016
10.04.2017
2015
07.06.2016
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital623.634292.637605.832478.898483.165452.456432.801
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser25.00094.09057.03067.428122.98064.55053.410
Kortfristede forpligtelser1.865.1430004.339.4774.416.4514.399.964
Gældsforpligtelser2.931.8710005.931.4036.109.0666.192.870
Forpligtelser2.931.8710005.931.4036.109.0666.192.870
Passiver3.555.5055.319.1795.660.2655.894.1326.414.5686.561.5236.625.671
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
03.02.2022
2020
24.02.2021
2019
05.03.2020
2018
05.04.2019
2017
23.05.2018
2016
10.04.2017
2015
07.06.2016
Afkastningsgrad 6,7 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 27,1 %-107,0 %21,0 %-0,9 %6,4 %4,3 %-3,8 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 1.013,4 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 17,5 %5,5 %10,7 %8,1 %7,5 %6,9 %6,5 %
Likviditetsgrad 39,1 %Na.Na.Na.29,8 %27,3 %26,2 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter og pengeinstitut, TDKK 1.173, er der ejerpantebreve på TDKK 2.205 i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2022 udgør TDKK 2.826.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-23
Ledelsespåtegning:Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2022 - 31. december 2022 for Kås Byggeinvest ApS . Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Pandrup, 23. januar 2023 Direktionen: Leif Clemmensen Per Lisager Larsen