Copied
 
 
2023, DKK
12.02.2024
Bruttoresultat

332'

Primær drift

257'

Årets resultat

185'

Aktiver

3.654'

Kortfristede aktiver

904'

Egenkapital

808'

Afkastningsgrad

7 %

Soliditetsgrad

22 %

Likviditetsgrad

48 %

Resultat
12.02.2024
Årsrapport
2023
12.02.2024
2022
25.01.2023
2021
03.02.2022
2020
24.02.2021
2019
05.03.2020
2018
05.04.2019
2017
23.05.2018
2016
10.04.2017
2015
07.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat332.298311.792304.494328.532332.505223.116230.983157.924
Resultat af primær drift256.950236.444000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter000000854.836
Finansieringsomkostninger-20.321-23.332-46.184-51.354-73.580000
Andre finansielle omkostninger00000-70.929-88.978-68.406
Resultat før skat236.628213.112-284.205162.742-5.471000
Resultat184.570169.227-313.195126.935-4.26730.70919.655-16.320
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
12.02.2024
Årsrapport
2023
12.02.2024
2022
25.01.2023
2021
03.02.2022
2020
24.02.2021
2019
05.03.2020
2018
05.04.2019
2017
23.05.2018
2016
10.04.2017
2015
07.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 35.460103.608303.152339.384547.865700.764615.187310.030
Likvider868.544626.3162.426.962429.036340.026593.167591.883291.292
Kortfristede aktiver904.004729.9250001.293.9311.207.0701.154.402
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver2.750.2322.825.5802.589.0654.891.8455.006.241000
Langfristede aktiver2.750.2322.825.5800005.120.6375.354.4535.471.269
Aktiver3.654.2363.555.5055.319.1795.660.2655.894.1326.414.5686.561.5236.625.671
Aktiver
12.02.2024
Passiver
12.02.2024
Årsrapport
2023
12.02.2024
2022
25.01.2023
2021
03.02.2022
2020
24.02.2021
2019
05.03.2020
2018
05.04.2019
2017
23.05.2018
2016
10.04.2017
2015
07.06.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital808.204623.634292.637605.832478.898483.165452.456432.801
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser25.00025.00094.09057.03067.428122.98064.55053.410
Kortfristede forpligtelser1.884.8181.865.1430004.339.4774.416.4514.399.964
Gældsforpligtelser2.846.0322.931.8710005.931.4036.109.0666.192.870
Forpligtelser2.846.0322.931.8710005.931.4036.109.0666.192.870
Passiver3.654.2363.555.5055.319.1795.660.2655.894.1326.414.5686.561.5236.625.671
Passiver
12.02.2024
Nøgletal
12.02.2024
Årsrapport
2023
12.02.2024
2022
25.01.2023
2021
03.02.2022
2020
24.02.2021
2019
05.03.2020
2018
05.04.2019
2017
23.05.2018
2016
10.04.2017
2015
07.06.2016
Afkastningsgrad 7,0 %6,7 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 22,8 %27,1 %-107,0 %21,0 %-0,9 %6,4 %4,3 %-3,8 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 1.264,5 %1.013,4 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 22,1 %17,5 %5,5 %10,7 %8,1 %7,5 %6,9 %6,5 %
Likviditetsgrad 48,0 %39,1 %Na.Na.Na.29,8 %27,3 %26,2 %
Resultat
12.02.2024
Gæld
12.02.2024
Årsrapport
12.02.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 12.02.2024)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter og pengeinstitut, TDKK 1.067, er der ejerpantebreve på TDKK 2.205 i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2023 udgør TDKK 2.750.
Beretning
12.02.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-02-01
Ledelsespåtegning:Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2023 - 31. december 2023 for Kås Byggeinvest ApS . Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Pandrup, 1. februar 2024 Direktionen: Leif Clemmensen Per Lisager Larsen