Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

1.038'

Primær drift

168'

Årets resultat

75.438

Aktiver

2.326'

Kortfristede aktiver

2.028'

Egenkapital

838'

Afkastningsgrad

7 %

Soliditetsgrad

36 %

Likviditetsgrad

140 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
16.02.2022
2020
16.02.2021
2019
05.03.2020
2018
20.02.2019
2017
23.04.2018
2016
26.04.2017
2015
05.04.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.038.4361.128.905939.214842.210884.753904.510913.728938.253
Resultat af primær drift167.963326.573262.53358.43415.75159.279-15.78139.270
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter15.93654600005.2520
Finansieringsomkostninger0000-23.417-38.72400
Andre finansielle omkostninger-52.464-159.685-9.546-35.63100246.31835.861
Resultat før skat116.140158.026244.71822.803-7.66620.55500
Resultat75.438122.775190.42717.737-6.91612.245-203.3091.838
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
16.02.2022
2020
16.02.2021
2019
05.03.2020
2018
20.02.2019
2017
23.04.2018
2016
26.04.2017
2015
05.04.2016
Kortfristede varebeholdninger1.373.0731.091.9741.007.5321.254.3471.211.3711.279.8161.316.6801.373.943
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 236.443295.662327.247294.306286.340227.033308.857274.084
Likvider37.325132.841351.571226.96473.054160.279150.376121.887
Kortfristede aktiver2.028.4092.672.3271.686.3501.775.6171.570.7651.667.1281.775.9131.769.914
Immaterielle aktiver og goodwill000000050.000
Finansielle anlægsaktiver241.268241.268241.268225.014144.88894.42858.570248.402
Materielle aktiver56.15287.542118.932150.322167.239213.77666.76989.025
Langfristede aktiver297.420328.810360.200375.336312.127308.204125.339387.427
Aktiver2.325.8293.001.1372.046.5502.150.9531.882.8921.975.3321.901.2522.157.341
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
16.02.2022
2020
16.02.2021
2019
05.03.2020
2018
20.02.2019
2017
23.04.2018
2016
26.04.2017
2015
05.04.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital837.885762.447639.674449.247431.510438.426426.180379.489
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker35.61455.54773.22290.55600218.6280
Anden langfristet gæld00020.5980000
Leverandører af varer og tjenesteydelser86.496102.82762.65285.64954.09161.636123.613216.209
Kortfristede forpligtelser1.452.3302.183.1431.333.6541.590.5521.341.7481.304.4401.256.4441.457.748
Gældsforpligtelser1.487.9442.238.6901.406.8761.701.7061.451.3821.536.9061.475.0721.777.852
Forpligtelser1.487.9442.238.6901.406.8761.701.7061.451.3821.536.9061.475.0721.777.852
Passiver2.325.8293.001.1372.046.5502.150.9531.882.8921.975.3321.901.2522.157.341
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
16.02.2022
2020
16.02.2021
2019
05.03.2020
2018
20.02.2019
2017
23.04.2018
2016
26.04.2017
2015
05.04.2016
Afkastningsgrad 7,2 %10,9 %12,8 %2,7 %0,8 %3,0 %-0,8 %1,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 9,0 %16,1 %29,8 %3,9 %-1,6 %2,8 %-47,7 %0,5 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.67,3 %153,1 %Na.Na.
Soliditestgrad 36,0 %25,4 %31,3 %20,9 %22,9 %22,2 %22,4 %17,6 %
Likviditetsgrad 139,7 %122,4 %126,4 %111,6 %117,1 %127,8 %141,3 %121,4 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GENERELTÅrsregnskabet for Sportigan Auning ApS for 2022 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til kreditinstitut nom. 53 t.kr., er der tinglyst ejendomsforbehold i underliggende driftsmiddel. Den regnskabsmæssige værdi af det pantsatte driftsmiddel udgør 48 t.kr. pr. 31. december 2022. Til sikkerhed for kreditinstitut er der afgivet virksomhedspant nom. 1.000 t.kr. i følgende aktiver: erhvervede patenter og licenser, goodwill, produktionsanlæg og maskiner, andre anlæg, driftsmateriel og inventar, varebeholdninger samt tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser. Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte aktiver udgør 1.507 t.kr. pr. 31. december 2022.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-25
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2022 for Sportigan Auning ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af salg af sports- og fritidstøj samt udstyr hertil.