Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

2.636'

Primær drift

108'

Årets resultat

95.273

Aktiver

2.196'

Kortfristede aktiver

2.142'

Egenkapital

-419'

Afkastningsgrad

5 %

Soliditetsgrad

-19 %

Likviditetsgrad

82 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.03.2022
2020
24.06.2021
2019
16.06.2020
2018
17.06.2019
2017
26.04.2018
2016
20.06.2017
2015
16.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat2.636.036496.97457.425344.311-21.054715.518635.581837.422
Resultat af primær drift107.744190.144-236.25453.127-602.672158.495-208.656106.876
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter3840002.5213.2553.457339
Finansieringsomkostninger-29.0130000000
Andre finansielle omkostninger0-4.724-27.313-28.570-68.917-104.93695.07778.472
Resultat før skat79.115185.420-263.56724.557-669.06856.81400
Resultat95.273141.476-207.05319.009-522.23943.012-235.49423.578
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.03.2022
2020
24.06.2021
2019
16.06.2020
2018
17.06.2019
2017
26.04.2018
2016
20.06.2017
2015
16.06.2016
Kortfristede varebeholdninger259.053367.572384.960348.595327.450334.822231.956350.484
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.859.2381.283.3781.060.7371.188.8071.062.3361.236.797987.4121.234.841
Likvider23.6970000000
Kortfristede aktiver2.141.9881.650.9501.445.6971.537.4021.389.7861.571.6191.219.3681.585.325
Immaterielle aktiver og goodwill0000000100.000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver54.09090.71396.792171.434180.995295.489975.828633.258
Langfristede aktiver54.09090.71396.792171.434180.995295.489975.828733.258
Aktiver2.196.0781.741.6631.542.4891.708.8361.570.7811.867.1082.195.1962.318.583
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.03.2022
2020
24.06.2021
2019
16.06.2020
2018
17.06.2019
2017
26.04.2018
2016
20.06.2017
2015
16.06.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital-419.408-514.681-656.157-449.104-468.11354.12611.114246.608
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker000000582.1970
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser279.022189.275201.355239.920417.231413.753144.135290.558
Kortfristede forpligtelser2.615.4862.256.3442.198.6462.157.9402.038.8941.812.9821.601.8851.758.736
Gældsforpligtelser2.615.4862.256.3442.198.6462.157.9402.038.8941.812.9822.184.0822.071.975
Forpligtelser2.615.4862.256.3442.198.6462.157.9402.038.8941.812.9822.184.0822.071.975
Passiver2.196.0781.741.6631.542.4891.708.8361.570.7811.867.1082.195.1962.318.583
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.03.2022
2020
24.06.2021
2019
16.06.2020
2018
17.06.2019
2017
26.04.2018
2016
20.06.2017
2015
16.06.2016
Afkastningsgrad 4,9 %10,9 %-15,3 %3,1 %-38,4 %8,5 %-9,5 %4,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -22,7 %-27,5 %31,6 %-4,2 %111,6 %79,5 %-2.118,9 %9,6 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 371,4 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad -19,1 %-29,6 %-42,5 %-26,3 %-29,8 %2,9 %0,5 %10,6 %
Likviditetsgrad 81,9 %73,2 %65,8 %71,2 %68,2 %86,7 %76,1 %90,1 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Pilgårds Ejendomsservice ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:4. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Selskabet har udstedet skadeløsbrev (virksomhedspant) på i alt dkk. 400.000, der giver pant i selskabets aktiver.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-09
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for Pilgårds Ejendomsservice ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Herning, den 9. maj 2023 Direktion John Pilgård Direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for Pilgårds Ejendomsservice ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i administration af fast ejendom, herunder viceværtarbejde samt anden maler- og tømrervirksomhed.