Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

127'

Primær drift

127'

Årets resultat

24.221

Aktiver

4.990'

Kortfristede aktiver

295'

Egenkapital

-1.210'

Afkastningsgrad

3 %

Soliditetsgrad

-24 %

Likviditetsgrad

11 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
02.02.2022
2020
08.03.2021
2019
21.04.2020
2018
24.04.2019
2017
27.04.2018
2016
15.06.2017
2015
01.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat126.87149.070127.927334.08033.100114.448-75.097-7.683
Resultat af primær drift126.87149.0700000-238.3450
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter30.04400007.3035.9842.055
Finansieringsomkostninger-149.386-148.115-169.991-168.435-155.437-98.93700
Andre finansielle omkostninger000000-148.219-3.948
Resultat før skat7.529-99.045-42.064165.645-125.739-52.070-380.580-9.576
Resultat24.221-77.255-32.810129.203-102.49037.108-326.833-8.424
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
02.02.2022
2020
08.03.2021
2019
21.04.2020
2018
24.04.2019
2017
27.04.2018
2016
15.06.2017
2015
01.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 204.690124.0055.102.21594.179130.621292.710196.382173.269
Likvider90.4564817.37050031138.6720
Kortfristede aktiver295.146124.0535.119.585000235.054173.269
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver4.695.0002.064.9562.064.9564.526.6844.526.6844.396.7612.468.033253.668
Langfristede aktiver4.695.0002.064.9562.064.9560002.468.033253.668
Aktiver4.990.1462.189.0097.184.5414.620.9134.657.3054.689.7812.703.087426.937
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
02.02.2022
2020
08.03.2021
2019
21.04.2020
2018
24.04.2019
2017
27.04.2018
2016
15.06.2017
2015
01.06.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital-1.210.084-1.234.305-1.157.050-1.124.240-1.253.443-1.150.953-863.053-861.228
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker3.282.6161.060.6432.567.0282.563.1802.530.099000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser16.25016.25016.25022.397171.4581.289.3111.462.130811.638
Kortfristede forpligtelser2.682.6351.698.3774.166.0280002.151.8411.288.165
Gældsforpligtelser6.200.2303.423.3148.341.5910003.566.1401.288.165
Forpligtelser6.200.2303.423.3148.341.5910003.566.1401.288.165
Passiver4.990.1462.189.0097.184.5414.620.9134.657.3054.689.7812.703.087426.937
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
02.02.2022
2020
08.03.2021
2019
21.04.2020
2018
24.04.2019
2017
27.04.2018
2016
15.06.2017
2015
01.06.2016
Afkastningsgrad 2,5 %2,2 %Na.Na.Na.Na.-8,8 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -2,0 %6,3 %2,8 %-11,5 %8,2 %-3,2 %37,9 %1,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 84,9 %33,1 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad -24,2 %-56,4 %-16,1 %-24,3 %-26,9 %-24,5 %-31,9 %-201,7 %
Likviditetsgrad 11,0 %7,3 %122,9 %Na.Na.Na.10,9 %13,5 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser: Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 286 tkr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2022 udgør 895 tkr.   Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut er der afgivet pant for 4.570 tkr., der står som sikkerhed for gæld for 3.283 tkr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2021 udgør 4.695 tkr. Pantet er også stillet som sikkerhed for den øvrige koncerns engagement med dets pengeinstitut.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-24
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for LARS MARIBO EJENDOMME ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.