Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

-6.326

Årets resultat

835'

Aktiver

5.031'

Kortfristede aktiver

3.541'

Egenkapital

3.047'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

61 %

Likviditetsgrad

178 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
01.02.2022
2020
08.03.2021
2019
21.04.2020
2018
24.04.2019
2017
27.04.2018
2016
15.06.2017
2015
01.06.2016
Nettoomsætning-291.890-115.570
Resultat af primær drift-6.326-4.678-8.608000-299.203107.883
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter00000000
Finansieringsomkostninger-2.186-420-210-17.081-1.857-8.77400
Andre finansielle omkostninger000000-7.353-6.892
Resultat før skat809.9811.928.4381.169.787219.689-1.213.58144.474-306.556100.991
Resultat835.4971.929.5591.171.727242.185-1.213.58144.474-297.687103.108
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
01.02.2022
2020
08.03.2021
2019
21.04.2020
2018
24.04.2019
2017
27.04.2018
2016
15.06.2017
2015
01.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.503.3061.773.517524.43622.4960000
Likvider37.97427.025499.2280027.58870
Kortfristede aktiver3.541.2801.800.5421.023.66400070
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver1.489.9212.136.1961.019.920483.9100318.883258.523276.940
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver1.489.9212.136.1961.019.920000258.523276.940
Aktiver5.031.2013.936.7382.043.584506.4060346.471258.530276.940
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
01.02.2022
2020
08.03.2021
2019
21.04.2020
2018
24.04.2019
2017
27.04.2018
2016
15.06.2017
2015
01.06.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital3.046.6452.211.148281.589-890.138-1.132.32381.25836.78360.999
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.6255.6255.6255.6255.6255.0006.4006.400
Kortfristede forpligtelser1.984.5561.725.5901.761.995000221.747215.941
Gældsforpligtelser1.984.5561.725.5901.761.995000221.747215.941
Forpligtelser1.984.5561.725.5901.761.995000221.747215.941
Passiver5.031.2013.936.7382.043.584506.4060346.471258.530276.940
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
01.02.2022
2020
08.03.2021
2019
21.04.2020
2018
24.04.2019
2017
27.04.2018
2016
15.06.2017
2015
01.06.2016
Afkastningsgrad -0,1 %-0,1 %-0,4 %Na.Na.Na.-115,7 %39,0 %
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.102,0 %-89,2 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 27,4 %87,3 %416,1 %-27,2 %107,2 %54,7 %-809,3 %169,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -289,4 %-1.113,8 %-4.099,0 %Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 60,6 %56,2 %13,8 %-175,8 %Na.23,5 %14,2 %22,0 %
Likviditetsgrad 178,4 %104,3 %58,1 %Na.Na.Na.0,0 %Na.
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-25
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for AMCA HOLDING ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.