Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

-12.864

Primær drift
Na.
Årets resultat

-1.131'

Aktiver

7.558'

Kortfristede aktiver

430'

Egenkapital

7.490'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
24.09.2020
2018
11.11.2019
2017
18.12.2018
2016
05.12.2017
2015
29.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-12.864-7.253-7.252-7.250-6.516-5.516
Resultat af primær drift00-7.252-7.250-6.516-5.516
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter0021.39420.55719.75118.979
Finansieringsomkostninger-1.5430000-1.550
Andre finansielle omkostninger0-1.390-2.979-2.045-1.865-1.550
Resultat før skat02.885.359311.16311.26211.37011.913
Resultat-1.130.5592.885.359308.5378.7768.8699.292
Forslag til udbytte0-250.0000-250.00000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
24.09.2020
2018
11.11.2019
2017
18.12.2018
2016
05.12.2017
2015
29.11.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1030546.511525.117504.559484.809
Likvider429.515584.55547.9156.6757.6758.440
Kortfristede aktiver429.618584.555594.426531.792512.234493.249
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver7.128.7418.355.49362.50062.50062.50062.500
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver7.128.7418.355.49362.50062.50062.50062.500
Aktiver7.558.3598.940.048656.926594.292574.734555.749
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
24.09.2020
2018
11.11.2019
2017
18.12.2018
2016
05.12.2017
2015
29.11.2016
Forslag til udbytte0250.0000250.00000
Egenkapital7.490.0558.870.614586.264527.727518.950510.081
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser6.3756.2506.2506.2505.7505.000
Kortfristede forpligtelser68.30469.43468.03664.07955.78445.668
Gældsforpligtelser68.30469.43470.66266.56555.78445.668
Forpligtelser68.30469.43470.66266.56555.78445.668
Passiver7.558.3598.940.048656.926594.292574.734555.749
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
24.09.2020
2018
11.11.2019
2017
18.12.2018
2016
05.12.2017
2015
29.11.2016
Afkastningsgrad Na.Na.-1,1 %-1,2 %-1,1 %-1,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -15,1 %32,5 %52,6 %1,7 %1,7 %1,8 %
Payout-ratio Na.8,7 %Na.2.848,7 %Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.-355,9 %
Soliditestgrad 99,1 %99,2 %89,2 %88,8 %90,3 %91,8 %
Likviditetsgrad 629,0 %841,9 %873,7 %829,9 %918,2 %1.080,1 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år på nær måling af kapitalandele i associerede virksomheder, som er ændret til indre værdi.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 07. 20 - 30. 06. 21 for Weinreich Automation ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets hovedaktivitet er finansiering samt aktiebesiddelser i et associeret selskab.