Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

0

Årets resultat

-6.599

Aktiver

550'

Kortfristede aktiver

425'

Egenkapital

550'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
30.11.2020
2018
27.11.2019
2017
30.11.2018
2016
28.11.2017
2015
22.11.2016
Nettoomsætning
Resultat af primær drift000-80000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter4600000
Finansieringsomkostninger000000
Andre finansielle omkostninger-6.645-9.745-5.821-49-4.1850
Resultat før skat-6.599-9.745-5.821549.151484.184276.632
Resultat-6.599-6.323-5.801549.338484.345276.632
Forslag til udbytte-113.000-110.600-108.0000-103.400-101.200
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
30.11.2020
2018
27.11.2019
2017
30.11.2018
2016
28.11.2017
2015
22.11.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.21486.28636.000101.046191.159242.440
Likvider422.1351.503.1101.656.8801.656.5311.198.708826.998
Kortfristede aktiver425.3491.589.3961.692.8801.757.5771.389.8671.069.438
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver125.000125.000125.000125.000125.000125.000
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver125.000125.000125.000125.000125.000125.000
Aktiver550.3491.714.3961.817.8801.882.5771.514.8671.194.438
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
30.11.2020
2018
27.11.2019
2017
30.11.2018
2016
28.11.2017
2015
22.11.2016
Forslag til udbytte113.000110.600108.0000103.400101.200
Egenkapital550.3491.667.5481.781.8711.787.6721.341.734958.589
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000000
Kortfristede forpligtelser046.84836.00994.905173.133235.849
Gældsforpligtelser046.84836.00994.905173.133235.849
Forpligtelser046.84836.00994.905173.133235.849
Passiver550.3491.714.3961.817.8801.882.5771.514.8671.194.438
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
30.11.2020
2018
27.11.2019
2017
30.11.2018
2016
28.11.2017
2015
22.11.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.0,0 %Na.Na.
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -1,2 %-0,4 %-0,3 %30,7 %36,1 %28,9 %
Payout-ratio -1.712,4 %-1.749,2 %-1.861,7 %Na.21,3 %36,6 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 100,0 %97,3 %98,0 %95,0 %88,6 %80,3 %
Likviditetsgrad Na.3.392,7 %4.701,3 %1.851,9 %802,8 %453,4 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-24
Ledelsespåtegning:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for T. Linnemann Holding ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets aktiviteter består i at besidde kapitalandele i T. Linnemann ApS.